Dikša (deeksha)

Ve dnech 6. – 7.03.2010 jsem absolvovala seminář Požehnání Jednoty/dikšy.

Stala jsem se tedy dikša-dávajícím a mohu dávat dikšu každému, kdo o ni má zájem.

Dne 23.04.2010 jsem absolvovala workshop na prohloubení dikšy – Mukti-dikša.

Těším se na společnou práci na díle Jednoty.

Co je to dikša/deeksha – Požehnání Jednoty?

Rok 2012 je spojen s vizí vyvrcholení přechodu člověka do stavu trvalé Přítomnosti a Jednoty. Do stavu, ve kterém vládne vnitřní mír a pocity bezpečí, dostatku a lásky. Tento přechod se děje již nyní. Právě v této době se zvedá vědomí člověka a Požehnání Jednoty je energetickým nástrojem, který tento proces realizuje. Každé předané Požehnání Jednoty nás posunuje blíže k realizaci Přítomnosti, odstraňuje veškerá vědomá i nevědomá omezení, uzdravuje vztahy a dává nám prožít Přítomnost a blaženost v srdci. Hlavní funkce Požehnání Jednoty je v tom, že nás spojuje skrze vnitřní prožitek s tím, co žádáme. Přijímání Požehnání Jednoty není ničím podmíněno. Můžeme jít jakoukoliv cestou, můžeme mít jakoukoliv kvizi, jakýkoliv cíl. Tradičně se doporučuje, abychom žádali při přijímání Požehnání o to nejvyšší a nejcennější. Bhagavan říká, že pokud budeme žádat, abychom se uzdravili, Požehnání nám pomůže uskutečnit tento cíl a pokud budeme žádat o vědomí Krista, Buddhy nebo Krišny, pomůže nám Požehnání se s tímto spojit. Požehnání jednoduše naplňuje velice rychle naše přání silnou energií přítomnosti a splnění. Uskutečňují se výzkumy a pozorování, jež se snaží účinek Požehnání Jednoty popsat z pohledu vědy. Zjistilo se, že Požehnání Jednoty přeskupuje energie v mozku a silně začínají být aktivní přední části, přičemž toto bylo pozorováno u meditujících buddhistických mnichů. A zároveň se oslabují energie strachu, nenávisti a pocitu oddělenosti a samoty. Účinek se projeví v nárůstu vnitřního klidu a míru. Objevují se pocity vnitřního smíření a přijetí a jsme schopni si více uvědomit a vidět některé naše vzorce myšlení, vnímání okolí a sebe jakoby zvenčí. Toto jsme zároveň jednoduše schopni přijmout. Požehnání Jednoty nás vědomě vede domů, do našeho Kvetoucího Srdce.

Energie Požehnání Jednoty je inteligentní energetický nástroj uskutečnění stavu Přítomnosti a Jednoty člověka.

Vize uskutečnění přechodu v roce 2012

V prosinci 2012 dosáhne Země časoprostorového bodu, který byl vypočítán nejpřesněji starými astrology mayské kultury. V tomto bodě, velmi zjednodušeně řečeno, máme my, lidé, možnost dosáhnout trvalého stavu osvícení a přejít do Zlatého věku, jenž je charakterizován slovy hojnost, jednota, přítomnost, vnitřní mír. Lidstvo jako takové má možnost se osvobodit od strachu, pocitu nedostatku a pocitu samoty a oddělenosti. K tomuto bodu, dle dávných Mayů, se vesmír vyvíjí 16,4 miliardy let. Aby se tato vize mohla naplnit, musí být dosaženo takzvané kritické minimum energie vědomí lidí, což znamená, že 64.000 lidí musí být v tuto chvíli ve stavu co možná nejvyššího vědomí, stavem osvícení počínaje. Amma Bhagavan tedy hledá všechny lidi, kteří se cítí touto myšlenkou osloveni a jsou ochotni se stát dikša-dávajícími. Tito lidé budou v energetickém kontaktu se Sri Ammou Bhagavanem a jejich stav bude neustále více a více navyšován. V prosinci 2012 bude tento kontakt nepřetržitý. Tento tým dikša-dávajících bude navíc podporován osmi tisíci meditujících bytostí v Chrámu Jednoty. Tento slouží jako urychlovač. Je vystaven na velmi silném energetickém bodě a jeho energie, která se zde generuje, je roznášena osmi meridiány Země do všech částí světa. Pokud se toto povede, přejde lidstvo velice mírumilovně do Zlatého věku.

Hnutí Jednoty

Hnutí Jednoty není kult, víra nebo sekta. Je to proces. Je to duchovní zkušenost, která v každé zemi probíhá jinak. Nesnaží se lidem vnutit nějakou víru nebo praktiky. Není samo o sobě něčím a ani si nic nepřivlastňuje, ale umožňuje každému jednotlivci, objevit jeho individuální pravdu o realitě. Jednotou není myšlena nějaká nová víra, která se snaží o jednotu všech světových náboženství a ani se nesnaží prosazovat nějakou víru nad ostatní. Mezi domorodými národy se hnutí Jednoty manifestuje jako obrození šamanské víry, v Japonsku je obrozením buddhismus, v křesťanství je to obrození toho, co původně hlásal Kristus, mezi muslimy to bude zkušenost odevzdání se Bohu a v hinduismu to bude stav mukti (osvobození). Pouze napomáháme k objevení individuální pravdy skrze Požehnání Jednoty.

(dle Celie Gomez)

Dikša (deekhsa) – Požehnání Jednoty

Lidé odedávna navštěvovali energeticky silná místa nebo jiné lidi, ze kterých vyzařovala silná energie. Požehnání Jednoty je fenoménem síly. Člověk se odedávna snažil dosáhnout transcendentálního stavu.

Sri Bhagavan říká: „Myšlenka nemůže zastavit myšlenku, úsilí nemůže zastavit úsilí.“

Každé pronásledování posiluje pronásledovatele. Když zjistíte, že toto úsilí má opačný účinek, objeví se nová forma úsilí – úsilí zastavit všechna úsilí – a tím se úsilí násobí exponenciální řadou. V tomto boji s myslí ztratil velký počet hledajících naději. Duchovní probuzení volá po vzplanutí fenoménu a „Požehnání Jednoty“ je odpovědí na toto volání.

Teď je to „Bůh“ nebo „Božství“, co proráží díru ve zdi mysli, aby mohl člověk projít.

„Požehnání Jednoty“ je založeno na starodávném principu, který praví: „Cokoli může být přeneseno, ať už jsou to stavy vědomí, moudrost nebo energie.“

Požehnání Jednoty může být předáváno dotykem nebo záměrem.

Vlivem Požehnání Jednoty dochází k neurologickým změnám v mozku. V mozku je 16 center, zodpovědných za dané prožitky, jako je smyslové vnímání, pocity žárlivosti, nenávisti, strachu, soucitu, lásky, radosti, oddělenosti, propojení, tvořivosti, učení, atd. Požehnání Jednoty vede k aktivaci některých center a deaktivaci (utlumení) jiných a tím přináší posun ve vnímání a prožívání života. Proces nakonec hledajícího zanechá v trvalém stavu hlubokého vědomí.

Jedinečným rysem tohoto fenoménu je, že „předáváním Požehnání Jednoty zároveň Požehnání Jednoty přijímáme“. Když přijímáte Požehnání Jednoty, jste příjemci, ale když Požehnání Jednoty předáváte, tak se váš duchovní proces výrazně rozšíří a zesílí. Hrajete roli převozníka, který sám vesluje ke břehu a zároveň převáží ostatní. Miliony lidí po celém světě přijímají Božskou milost ve formě Požehnání Jednoty.

Je to přiblížení lidské touhy a Božského soucitu.

K čemu slouží Požehnání Jednoty?

– Otevírá dveře vědomí

–  Probouzí inteligenci

 • Zvyšuje úroveň paměti
 • Posiluje schopnost učení
 • Dostává vás do hladiny alfa
 • Vytváří lepší synchronizaci mozkových hemisfér

–  Přináší lásku do vztahů

 • Léčí zranění
 • Zvyšuje schopnost naslouchání
 • Pomáhá prožít toho druhého
 • Probouzí soucit
 • Vštěpuje náklonnost, cit

–  Vlévá životní sílu (vitalitu)

 • Léčí tělo léčením mysli
 • Zlepšuje metabolickou činnost
 • Uvolňuje tělo
 • Pomáhá vybudovat lásku a náklonnost k tělu

–  Vyvolává příznivé energie

 • Vytváří vědomí prosperity a blahobytu
 • Odstraňuje bloky, které jsou překážkou úspěchu§
 • Vytváří mentální základ pro hojnost

Zdroj Požehnání Jednoty/deeksha

Požehnání Jednoty má svůj původ ve vědomí srí Ammy Bhagavana. Kdekoliv ve světě je předáváno Požehnání Jednoty, je jeho zdroje Srí Amma a Srí Bhagavan.

Proč se Požehnání Jednoty objevilo právě teď?

Požehnání Jednoty se objevilo v období, kdy naše planeta prochází důležitým evolučním přechodem, a to má vliv jak na naše okolí, tak na naše individuální a kolektivní vědomí. Všichni jsme součástí tohoto procesu čištění a zotavení. A v konečném důsledku my všichni jsme tímto procesem! V souladu s tímto přechodem Amma a Bhagavan předali deekshy jako pomoc při naší evoluci k dosažení kolektivního stavu Jednoty.

Je Požehnání Jednoty součástí nějakého vyznání?

Požehnání Jednoty nepatří k žádnému náboženství nebo vyznání, je „bez jakéhokoliv dogmatu“ univerzální energií, která je dostupná pro kohokoliv, ať už si vybral jakoukoliv cestu, kterou bude následovat. Pracuje zcela unikátním a inteligentním způsobem, aby nás přímo spojila s pravdou našeho vlastního bytí.

Co je to neurobiologická změna?

Požehnání Jednoty dává do rovnováhy energii mezi hyperaktivními centry myšlení v mozku a utlumenými frontálními laloky, kde jsou centra klidu. Tato změna neurologických drah v mozku osvobodí smysly od vlivu mysli. Když jsou smysly zbaveny vlivu mysli, tak se přirozeně projeví jasné vnímání, které je doprovázeno pocitem radosti, vnitřním klidem a vnímáním jednoty.

Jak to souvisí se změnou planety?

Každý, kdo probudí svůj skutečný přirozený stav, ovlivní skrze efekt vnitřního propojení celek a tím pomůže lidstvu na cestě k úplné globální transformaci. Čím více lidí dosáhne stavu jednotu, tím snadnější to pak bude pro ostatní.

Kdo může dostávat dikšu?

Dikšu mohou dostávat všichni lidé, včetně dětí.

Výjimkou jsou: lidé, kteří trpí vážnými psychickými problémy (deprese, schizofrenie).

Kdo může předávat Požehnání Jednoty?

Požehnání Jednoty může být předáváno kýmkoliv, kdo obdržel zasvěcení během 21-denního procesu (1. stupně procesu) v Indii. V poslední době jsou už i v Česku lidé, kteří se staly „trenéry“ a mohou zaškolovat a zasvěcovat dikša-dávající bez tohoto procesu. Dikša-dávající pak pracují pouze jako kanál, skrze který proudí předávaná energie.

Co mohu prožívat po předání Požehnání Jednoty/dikše?

Požehnání Jednoty je předáváno předávajícími Požehnání Jednoty. Prožitky během přenosu se mohou lišit, někdy jsou silné, někdy jemné. Někdy může přijímající cítit pálení v hlavě, někdy úžasnou energii, procházející tělem nebo nemusí cítit nic. Není to až zas tak důležité. Přijímající by měl vědět, že nezáleží na tom, co prožívá během samotného přenosu. Proces probíhá dle vaší vlastní přirozenosti, která vás povede k postupnému probuzení.