Meditace Mistrů

Slova mistra

Nesloužím žádné lidské instituci nejsem duchovně závislý na žádné lidské ideologii. Kdo se chce odevzdat mému vedení, toho nevedu ke mně, nýbrž k jeho vlastnímu niternému, věčnému životnímu základu.

Ne vše je pravdou, co je za pravdu vydáváno.

Ne vše, co září, je Světlo.

Pravdu může poznat, kdo je čistého srdce.

Světlo může poznat, kdo vidí.

Cestu může ukazovat ten, kdo ji také zná.

Ve Světle Mistra svítí cesta jasněji.

Je-li žák připraven a volí cestu mistrovství, přichází Mistr, aby jej vedl.

Cesta Mistrů je cestou lidí. Mistři jsou jen pokročilejší v dokonalosti svého bytí. Ukazují nám tím cestu. Ukazují, že cesty jsou různorodé stejně tak, jako jsou i lidé. Každý Mistr realizoval svůj Boží výraz svou vlastní cestou a svým jedinečným úkolem. Stejně tak různí jsou i lidé. Všichni nosíme Boží jiskru a tím i schopnost Mistrovství v sobě. Každý člověk má své vlastní poslání, svůj úkol a své místo v Božím plánu zde na Zemi. Když volíme cestu Světla, vstupujeme na cestu tohoto vnitřního poslání. Jdeme touto cestou tak dlouho, se všemi důsledky, dokud ji v sobě nedokončíme. Čím hlouběji pronikáme, tím více se nám zjevují mystéria života a zasvěcení, která na cestě leží.

Tyto meditace Ti mají pomoci na této cestě.

1. Maha Chohan –Vnitřní moudrost

Meditace

Představ si, že se nacházíš v Himálajích, na místě, ze kterého můžeš vidět do světa. Na tomto místě vládne příjemně chladivá teplota. Jsi obklopen světle modrým nebem, sněhem pokrytými horami a pod tebou je skalnatá hora.

Odtud pohleď nejprve na Zemi a poté na svůj vlastní život.

Ve chvílích, ve kterých jsi příliš zaměstnán a zajat do vlastního života, si jednoduše užij

b ý t na tomto místě dálek, chladu a vznešenosti. V myšlenkách opakuj častěji slovo „vznešenost“ a dovol, aby v tobě vzniknul tento pocit, nech jej pulsovat celým svým tělem – „vznešenost“

2. Lao Tse – Akceptování a vnitřní klid

Meditace

Představ si, že sedíš zády opřen o kmen nějakého stromu, cítíš energii, která proudí z kořenů do listů, cítíš tiché ševelení listů ve větru. A ty se díváš na dalekou, dalekou čistou zemi, travnatou zemi, na které jinak není žádný strom nebo pouze ojediněle. A na obzoru vidíš hory, které ohraničují tuto dálku.

Seď a jednoduše hleď na tuto travnatou zemi, dálku, čistotu, nad tebou modré nebe.

Jako příští krok pociťuj ten strom. Je to vysoký strom. Staň se tím stromem. Zapusť své kořeny do země, pociťuj, jak je kmen silný a vysoký a pozvedni své listy do nebe. A potom stůj jako tento strom, starý a zakořeněný a dívej se jako tento strom po širé zemi. A pociťuj, co ten strom cítí, hleď na to, na co hledí ten strom, slyš, co ten strom slyší.

A když chceš jít ještě dále, začni třetí část meditace. Tam, kde jsi předtím seděl u stromu, sedím nyní já, Lao Tse a dívám se na širou zemi. A ty jako strom slyšíš má slova. Nasloucháš poselství, které přináším světu a tobě, poselství pro tuto chvíli, které bude krátké a jasné. A na závěr se staň opět sebou, tím, který sedí u stromu, a vyjdi z této meditace.

3. El Morya – Důvěra

Meditace

Představ si, že stojíš před branou, stavěnou do oblouku, před světle modrou branou. V této bráně nejsou žádné dveře, jen světle modrá brána. Za ní se nachází celá řada těchto bledě modrých bran, podobně to můžeme vidět u záhonů růží.

Přečti si nápis na bráně. Může se stát, že první nápis bude znít: „Důvěřuj sám sobě“, „Důvěra k Zemi“ nebo „Důvěra k vyšším formám energie“.

Potom velmi vědomě projdi první branou důvěry a uvědom si, co se v tobě odehrává. V té chvíli, kdy projdeš, získáváš tuto kvalitu, získáváš ji v sobě, naplňuje tě od nohou až ke konečkům vlasů a všechny vrstvy tvé aury.

Ukonči potom meditaci pro tento den a dovol, ať v tobě nově získaná energie působí a rozšiřuje se.

Příští den jdi ve své meditaci na místo, kde jsi předchozí den meditaci ukončil. Opět se podívej na bránu, která leží před tebou a prohlédni si také ty brány nebo bránu, která je za tebou.

Přečti si potom nápis na bráně, která je před tebou a potom jí projdi.

A tak získávej stále více důvěry, stále více se zúčastňuj tohoto procesu. Prohlédni si také odpor v sobě. Jestliže je brána, kterou bys ještě nechtěl projít, potom čekej, zůstaň před ní stát, pozoruj svůj odpor a ten, který chceš odložit, můžeš položit k patě brány a zanechat jej tam.

Dopřej si dost času. A teprve když jsi připraven – a to může trvat dny – potom projdi branou.

4. Kwan Yin – Odevzdání

Meditace

Podívej se, jak plave kachna po proudu potoka. Kachna, sama plná síly, se nechá nést tekoucím potokem, který je někdy pomalejší, někdy rychlejší, někdy víří. A ona sleduje proud. Pouze když se na cestě objeví překážky, obeplave je. A vždy může použít svou sílu. Někdy pádluje dokonce nohami, aby plavala rychleji s proudem. Nedrží se však břehu, nezaklíní se do stromů. Buď plave snadno v tomto proudu, nechá se nést a je nesena nebo ukončí tento tok a jde svými vlastními cestami.

Tak máme také my sílu vykonat, co chceme. Nejsme listem, který je vydán napospas tomuto proudu. Máme svou vlastní vůli. Můžeme však tuto vůli použít k tomu, abychom byli v proudu a pozorovali, co se v proudu děje.

Staň se kachnou, která se nechá nést potokem. Podívej se přesně, jak vypadá tvůj potok: je to divoký potok nebo protéká klidně? Je koryto potoka písečné nebo v něm leží kameny? Jsou tyto kameny ostré nebo kulaté? Tvoří potok mnoho meandrů nebo teče rovně? Existuje nebezpečí, že budeš vyplaven na břeh nebo můžeš plavat uprostřed? Jsi obklopen jinými kachnami, které plavou spolu s tebou nebo jsi sám? Jaké máš pocity zatímco jsi nesen? Jsi plný strachu nebo si také užíváš rychlé jízdy? Máš důvěru ve svou vlastní sílu a v to být nesen? Máš důvěru k přírodě? Pohleď na své okolí, uvědom si své pocity a odevzdej se.

Uvědom si, jaké máš strachy a dovol, aby se ten strach, kterého se chceš vzdát, stal lístkem, který tě opustí a který je odnášen proudem života pry

5. Kristus – Pravda a bezpodmínečná láska

Meditace

Postav se nebo se posaď a ze svého středu nech vzniknout bílo-zlatý světelný paprsek, který tě zahalí. Vznikne uprostřed 2. čakry ve tvém těle a začne svítit jako slunce a roste a stává se větším, stále více se rozšiřuje. A zatímco toto slunce a světelný paprsek slunce roste, můžeš rozeznat, kde okolo tebe jsou tmavé oblasti. Můžeš tyto oblasti zahřát a rozpustit tím sluncem, svou vlastní silou Světla. Mnohé jednoduše zmizí a mnohé zůstane.

Pro věci, které zůstanou, je nutné, aby sis je vědomě prohlédl, přijal je, láskyplně je vzal do náruče a akceptoval je.

A nech tento světelný paprsek vyrůst až mimo své tělo do všech vrstev své aury.

Nech tento světelný paprsek každým dnem o kousek vyrůst a rozšířit se.

Po meditaci stáhni tento paprsek na takovou velikost, která ti vyhovuje, dokud jednoho dne nevyjdeš se svým plně zářícím Světlem do světa.

Zatímco tě Světlo prosvěcuje, nech se svou vlastní silou léčit, přijmi se a vyhřívej se ve svém vlastním Božství a pociťuj spojení se vším bytím a spojení s nejvyšším bytím, s Bohem nebo jakkoliv chceš toto Nejvyšší bytí nazývat.

Zůstaň v tomto Světle tak dlouho, jak chceš a naber sílu pro nový den nebo noc. Můžeš je použít jako sprchu – ráno k energetizování a večer k očistě. A stále znovu mezitím. A když máš pocit, že tvá vlastní síla ve tvém středu nestačí, aby tě prosvětlila, potom volej dodatečně na pomoc energii Krista.

6. Djwal Khul – Přijmout vlastní sílu

Meditace

Staň se skalou, horou a když můžeš, Himálajemi. Začni malými kopci, nemusíš začínat hned Himálajemi. Začni jimi cítit, co znamená moc a síla, co to znamená, být hluboce zapuštěn do Země a stát na místě, být silný a mocný, čnít do výšin, cítit, jak na povrchu rostou stromy a jejich kořeny tě málo zasahují, jak po tobě někdy chodí lidé a zvířata, jak tě tito lidé zdolávají až k vrcholku a věří, že pokořili horu.

Pociťuj, že není nutno těmto lidem dokazovat, že tě nepokořili. Pociťuj, že není nutno dokazovat a ukazovat někomu svou sílu a svou moc. A i když se po tobě valí kamenné nebo sněhové laviny – je to proces, který probíhá na povrchu, ve tvém nitru se tě však nedotýká. Přihlížíš, umožňuješ to a vidíš účinek.

I když jsi jako hora ozeleněn až k vrcholku a roste na tobě nádherná vegetace a dílem člověka je všechno zničeno, i potom není potřeba demonstrovat svou sílu. Přečkáš změny, přečkal si doby ledové, byl si zde dlouho předtím, než byla vegetace a budeš tady dlouho poté, co tu vegetace byla.

To, co se událo za několik málo let, má pro tebe jiný význam, žiješ ve větších dimenzích.

A přesto zažíváš každý den východ slunce a západ slunce a přesto je každý den pro tebe novým dnem.

Uč se být vědomý každý den, žít každou minutu a přesto vědět, že čas neexistuje.

Důležité: Po meditaci tanči, ožij zase, nezůstávej v pocitu, že jsi kamenem, protože to není tvá přirozenost. Jen ti to ozřejmuje aspekt moci a síly, která nevolá po činech a akci, nýbrž je jednoduše tady a také ji jako člověk vlastníš. Proto je velmi důležité stát se na konci zase živoucím člověkem, dítětem, které ze samé radosti nad svou živoucností a nad životem tančí a hopsá podle veselé hudby. Po meditaci tancuj nejméně 5 minut uvolněně a vesele a staň zase živým.

7. Sanat Kumara – Spojit nebe a Zemi

Meditace

Představ si, že ležíš na louce. Vytvoř si ji tak, jak ji máš rád. S rostlinami a květinami a květy, možná se stromy na okraji nebo na louce. A když chceš i se zvířaty, které na louce mohou být: srnci, krávy, hmyz. Podívej se na nebe. Podívej se na tu zeleň okolo sebe a barevnou nádheru květů. Přijímej vše, co podle tebe patří k Zemi a je důležité. A můžeš také navázat kontakt s bytostmi, spojenými se Zemí, vílami a skřítky, trpaslíky a koho na ní ještě můžeš potkat. Vejdi zcela do tohoto obrazu.

A potom se začni identifikovat s formami bytí Země. Buď stéblem trávy, motýlem, buď krávou, která stojí na louce a žere, buď dešťovkou, zemí, ze které tráva roste, buď potokem a vodou, která protéká loukou, buď oblakem, který se táhne po nebi, vzduchem, který vše obklopuje nebo stromem. Zapusť své kořeny hluboko do Země a své listy zvedni vysoko nahoru do nebe a tak dále a tak dále.

Nedělej to všechno najednou. Zvol si určitá témata nebo pozoruj během meditace, co tě přitahuje, jedna nebo dvě věci, kterými se pak staneš. A přesně sleduj své vnímání, co pociťuješ a cítíš jako stéblo trávy, co vidíš, jak vnímáš svět a jak o něm přemýšlíš, jak si spojen s ním a jinými rostlinami, lidmi, z čeho jsi vytvořen, co znamená tvůj život jako stéblo trávy. Všechno toto prožij.

Prožij také hory, oceán, nehlubší hloubky hlubokého moře a nejvyšší vrcholky hor. Staň se rostlinou, která roste na té hoře, staň se kontinentem a nakonec se staň poté, co jsi hodně dlouho provádět tuto meditaci, Zemí. Spoj se s bytostí Země a prociťuj, jak cítí, co vnímá, jak se vidí ve vesmíru, jak hledí ven, jak krouží na své dráze, jak vidí slunce, zda má kontakt s jinými planetami. A uvědom si také, co se děje na ní a v ní, jaké to je být pokrytý zemí a mořem, vyloupen, znečištěn a otráven, zvířata a lidi rodit a nechat je zase pominout, vytvářet kameny a rostliny, hory a řeky – a zase je nechat pominout.

Uvědom si, jaké to je být s lidmi ve spojení a vnímat pozitivní a negativní energie. Buď Zemí a uč se jim rozumět a potom, na konci meditace, jí poděkuj za to, co pro tebe dělá, za tělo, které ti darovala, za potravu, která tě udržuje při životě, za energii, kterou ti každý den dává. Děkuj jí a pošli jí své Světlo nebo svou lásku. Posiluj ji a podporuj ji, doprovázej ji na její cestě. Daruj jí to, co bys jí darovat chtěl.

To je potom konec meditace.

8. Angelika – Transformace minulosti

Meditace

Představ si, že jdeš po cestě krásnou krajinou a máš na zádech těžký batoh, ve kterém je obsažena celá tvoje minulost. Nevíš přesně, co v batohu je. Věříš, že sebou nosíš jen nepotřebné věci.

Potom si sedni na kraj cesty, snad na kámen, obklopený nádhernou krajinou se zpěvem ptáků a potokem a otevři batoh. Najdeš mnoho balíčků, které jsou zabaleny do více vrstev papíru. Nemůžeš poznat, co v nich je. Vyber z batohu jeden a začni jej rozbalovat. Každá vrstva papíru obsahuje kus tvé historie k jednomu zcela určitému tématu.

Můžeš si téma předem zvolit a potom rozbalit odpovídající předmět nebo se můžeš jednoduše ponořit a uvidíš, jaké obrazy přijdou.

Odstraň první vrstvu papíru a prožij část tvé minulosti, možná jako obrazy k situaci, možná jako pocity nebo vzpomínky, co ti vyhovuje. Můžeš odhalovat jednu vrstvu po druhé. Nacházíš pocity a vzpomínky z tohoto života nebo možná také z doby před ním.

Čím více odhalíš, tím jasnější ti bude, jaký dárek máš v rukou. A každá vrstva papíru, kterou odstraníš, tě přivádí blíže k dárku, který je v balíčku obsažen. A čím blíže přicházíš, tím zřetelněji poznáváš cenu obsahu. Poznáváš, když potom leží ve tvých rukou, svou jedinečnou schopnost, svůj potenciál, který sis vzal sebou. A možná poznáš, že byl chráněn těmi vrstvami papíru. Chránily tvůj cenný potenciál před tím, aby se dostal příliš brzy na světlo, aby se nerozbil. Vybalení tohoto potenciálu, této vlastnosti je tvůj vývoj. Mnoho kroků ujdeš, abys byl připraven přijmout tuto drahocennost, abys byl připraven s ní zacházet a používat ji. Jdeš tyto kroky, abys rostl. A proto můžeš přijmout papír i tu cennost.

Na konci meditace si můžeš zvolit, zda tuto schopnost nebo vlastnost opět zabalíš a vrátíš do batohu nebo zda ji poneseš na těle, abys ji mohl nechat působit.

Potom zavři batoh a opět si jej vlož na záda. Možná ucítíš, že jej nyní neseš s větší láskou a radostí. Sice ještě nevíš, co je obsaženo v ostatních balíčcích, ale víš, že také ony něco obsahují, co pro tuto cestu potřebuješ. A tak pokračuješ ve své cestě.

Opakuj tuto meditaci a kousek po kousku vybaluj svůj batoh a poznávej své schopnosti.

Budeš v něm nalézat stále více, stále jasněji budeš poznávat, jaké máš schopnosti.

Čím více jsi vybalil, tím klidnější a tišší budeš ve svém nitru, budeš více a více akceptovat svou historii, svou minulost a budoucnost, nalezneš vědění: „Všechno je dobré tak, jaké to je – je to, jaké to je.“ Stále znovu budeš vcházet do prázdnoty, do vnitřního klidu a míru.

9. Orion – Vize

Meditace

Představ si, že stojíš v údolí na úpatí hory a díváš se nahoru k vrcholku, kterého chceš dosáhnout. Můžeš tomuto vrcholku dát téma, o které se v této chvíli snažíš nebo kterého chceš dosáhnout. Nebo pracuj jen s obrazem vrcholku.

Neseš batoh, který obsahuje vše, co je pro cestu potřebné. Přesto se ti zdá být batoh lehký a příjemný.

Zvol cestu, kterou chceš k vrcholku dospět a začni s výstupem. Někdy leží v cestě kameny, někdy je cesta uzavřena a ty musíš najít jinou cestu, aby ses dostal dál nebo musíš občas jít kousek zpátky nebo změnit svou trasu. Existují místa na tvé cestě, která jsou nádherná, možná horská louka s tisíci květin nejrůznějších barev, omamujícími vůněmi a švitořícími ptáčky. Zdrž se tam chvíli.

Na jiných místech se cítíš těžký a stísněn, například když procházíš temným lesem, průrvou nebo kamenitou cestou, která není pevná pod tvými nohami a kde máš strach, že spustíš lavinu a budeš jí stržen do hlubin. Procházíš fázemi strachu, zlosti, zoufalství, bezmoci. A potom přijdou zase fáze Světla a blaženosti, radosti a rozpustilosti.

A tak kráčej kupředu a stále více se přibližuj k vrcholku. Podívej se přesně na vrchol. Uvědom si, kolik překážek sis postavil do cesty, ale také kolik radosti a pomoci je v ní obsaženo.

Buď si jist, že dosáhneš vrcholu. Nedovol svému rozumu, aby ti namlouval něco jiného. Dosáhneš vrcholu, pokud chceš. Je to zcela ve tvých rukou.

Také na místech, kde si někdy myslíš, že žádná cesta dál nevede, přece jenom cestu najdeš. Protože ji najít chceš! Pro prvního, který jde nahoru, je to někdy velmi obtížné, protože jde do neznáma. A přesto se mu to povede, i když mezitím musí odpočívat nebo přechodně se o kus vrátit. Dosáhne vrcholu.

Možná se na cestě rozhoduje o zvolení jiného vrcholku, jiného cíle. Z výšky, kterou dosáhl, získává lepší přehled. A tak zažíváš stále znovu, že můžeš dosáhnout cíle, kterého dosáhnout chceš.

Na konci meditace se uvidíš sedět na vrcholku a pohlédni zpět na cestu, kterou jsi šel. Vyslov si uznání, že jsi šel dál a přes překážky jsi dosáhl svého cíle.

Raduj se, že jsi v tichu a šíři horského vrcholku a užívej si.

10. Kamakura – Jednání

Meditace

Meditace je rozdělena do tří částí: v první části si představ, jak putuješ proměnlivou krajinou. Na tvé cestě jsou úseky, ve kterých se namáháš, slézáš hory, plaveš v různých vodách. A jsou místa, na kterých se zdržíš a odpočineš si, jednoduše si užíváš své bytí, ležíc na louce nebo pláži. Jdi touto cestou a pozoruj, kdy odpočíváš a kdy jdeš dále.

Ve druhé části meditace jdi stejnou cestou ještě jednou. Předtím se však odeber do svého středu a zažij tuto meditaci ze svého středu. Jdi a přesto nejdi. Jednej a současně pociťuj svůj vnitřní klid. Možná ti to bude připadat na začátku těžké.

Ve třetí části meditace se podívej na situace ve svém životě, před kterými stojíš. Podívej se, co je třeba udělat, pozoruj se jak jednáš nebo nejednáš a svým duchovním okem sleduj, jak se to vyvíjí. Sleduj, jak nasazuješ všechnu svou sílu, uvědom si, jaký odpor máš překonat a podívej se, co se stane, když jednoduše dovolíš, aby se to stalo.

Když budeš provádět tuto meditaci, můžeš ve svém denním životě udělat skok, skok na úroveň, ve které se otevírá přístup k vyššímu vědění a ke tvému vnitřnímu bytí, ke tvému středu.

11. Kuthumi – Spojení se Zemí

Meditace

Představ si, jak jdeš po cestě. Cesta tě přivede za krásného slunečného dne nebo za šera na louku. Pohleď na trávu a květiny, naslouchej hmyzu a zvukům na louce, pociťuj vůně.

Potom si uvědom bytosti, které se nacházejí na louce, které jsou s těmi květinami a travami, hmyzem.

Cesta tě přivede do lesa. Tam zjistíš, že také tam existují vedle stromů a trávy formy energie. Podporují růst rostlin a starají se o harmonické společenství. Uvědom si, jaké mají úkoly, uvědom si, zda se s tebou kontaktují a zda ti vyprávějí o Zemi a o zraněních Země.

Potom pokračuj se své cestě, až přijdeš do jeskyně. Vejdi a najdeš moře krystalů, barevné kameny jasných, jiskřících tvarů. A také tam jsou bytosti. Žijí v Zemi a hlídají růst krystalů. Také s nimi se můžeš kontaktovat a nechat si od nich vyprávět a obdržet poselství.

Tvá cesta tě potom zavede hluboko do Země až ke zdroji zemské energie. Nech tuto energii proudit svým tělem, uvědom si tento stav a poselství Země, zažij zdroj zemské energie a také vnímej svůj vlastní zdroj zemské energie ve svém těle. Uvědom si, jaký je tvůj tok energie, zda jsou tvé čakry na nohou a rukou otevřeny pro tok zemské energie, jak zemská energie proudí tvým tělem a zda jsou místa, kde se hromadí. Tyto poruchy můžeš na tomto místě, u zdroje zemské energie vyléčit.

A potom se rozluč u vědomí toho, že jsi spojen s tímto zdrojem. Protože ať již jsi na Zemi kdekoliv, jsi v kontaktu s energií Země.

Opusť potom opět tuto jeskyni a vrať se zpět.

12 Lady Nada – Přijetí se a radost ze života

Meditace

Udělej meditaci smyslů, jdi v myšlenkách nebo skutečně lesem, polem s květinami, pozoruj barvy, naslouchej hudbě přírody, pociťuj vůně a pozoruj své pocity. Nebo naslouchej hudbě a dívej se přitom na barvy a obrazy, uvědom si vůně a pocity k hudbě.

Na závěr se ve své představě zahal do teplého růžového kabátu, možná do kožichu nebo růžových plátků, které jsou měkké a poddajné.

Kdo chce jít ještě o krok dál, může se vidět, jak sedí zahalen do plátků květin ve vesmíru a cítí se dobře a přijímán.

13. Serapis Bey – Pozemská síla

Meditace

Nech své vědomí pomalu cestovat svým tělem do první čakry.

Odtud tvoř vědomím spirálu a veď ji na dno pánve, jako by ses nacházel ve spirále bílého Světla. Když dojdeš na dno pánve uvědom si, jak je utvořena tvá první čakra. Jakou má barvu, jaký tvar? Z jakého materiálu se zdá být, je měkká nebo tvrdá? Kde jsou tmavé skvrny a kde je světlá? Jak se rozšiřuje, jak ji pociťuješ, má zvuk, melodii, vůni? Kdyby byla květinou, jaká by to byla květina? Kdyby byla zvířetem, jaké by to bylo zvíře?

Potom začni spirálovitě vibrovat okolo jádra ven. Rozšiřuj spirálu více a více, tak do široka, až kam to půjde. Může být, že se někdy dostaneš do velké šíře, zatímco někdy máš po několika centimetrech dost.

Pozoruj to, pozoruj obrazy a myšlenky, které se objeví.

14. Victory – Růst

Meditace

Po uvolnění si představ, jak se první čakra plní Světlem. Uvědom si, jakou barvu má. Může být bílá, červená nebo mít jakoukoliv jinou barvu. Dovol, ať se jednoduše barva ukáže. Každá barva, kterou vnímáš, je správná. A kdybys neviděl žádnou barvu, potom si představ bílé Světlo nebo nech do čakry proudit pocit čistoty, dálky a otevřenosti.

Rozšiř to Světlo, nechť spirálovitě rotuje tvým celým tělem, od nohou až po hlavu. A potom je nech dále růst všemi vrstvami aury. A zatímco se Světlo rozšiřuje uvědom si, jak naráží na tmavé blokády, omezení, zúžení a transformuje je. Možná přijdou obrazy, možná uvidíš situace nebo se něco objeví. Uvidíš přání, která ještě nejsou splněna a zklamání, která sebou nosíš. Transformuj je v bílém Světle. A pokud jsou věci, které ještě nejsou na transformaci připraveny, tak je akceptuj. Mají ještě nějakou funkci a podporují tě svým způsobem na cestě.

Pracuj intenzivně s první čakrou a sice tak dlouho, až s jejím stavem budeš spokojen. Potom jdi dále do druhé a opakuj tento proces až k šesté čakře. Sedmá čakra tě zavede k Božímu zdroji, do středu tvého bytí. Když jsi dorazil k sedmé čakře, prováděj nějakou chvíli meditaci Božího zdroje.

Jdi do svého břicha a uvidíš tam kouli, naplněnou Světlem, to je tvé Božství. Tato koule je ještě obklopena zdmi, křovím, zápletkami tvého života, větami, kterým věříš, krátce věcmi, které brání, aby Světlo z koule vyzařovalo ven. Přes tyto překážky můžeš tuto kouli Světla pozorovat a dospět k ní.

Jdi nyní do středu a buď tímto míčem, plným Světla, buď svým Božstvím a z toho místa se dívej ven. Prohlédni si zevnitř ze světelné koule co stojí v cestě, aby mohlo tvé Božství vyzařovat ven.

Meditace má dva stupně. Každý stupeň bys měl provádět nějakou dobu, než přejdeš k druhému.

První stupeň: Světelná koule má určitou velikost. Podívej se, co této světelné kouli brání svobodně zářit do všech stran. Odkliď tyto blokády, ať jsou již ve formě obrazů, jako např.: „Aha, na levé ruce je ještě kousek zdi, tudy ještě neprojdu.“ A odstraň potom tuto zeď; nebo si také tyto blokády přesně prohlédni: „Mám příští týden rozhovor a tento strach mi ještě stojí v cestě…“ a potom tento strach transformuj.

Když je světelná koule osvobozena od obrazů, které ji obklopovaly a může bez zábran zářit, potom přijde druhý stupeň: nech tu kouli růst, každý den o kousek více. Někdy budou dny, kdy se koule opět znovu smrští. Je to, jako by koule pulzovala a těmito pulsy rostla. Pozoruj a dávej energii, aby tvá koule rostla a vyzařovala ven daleko nad tvé tělo do všech vrstev aury.

Než dojdeš k té krajní vrstvě své aury, budeš potřebovat nějaký čas. Nech si tento čas.

Krátkou formu této meditaci prováděj každé ráno poté, co ses probudil, každý večer, než usneš a během dne, když na to pomyslíš. Potom si představ, že se nacházíš v té světelné kouli ve svém středu, pociťuj to „jednoduše jen být“. Může to být jen pár minut, pár chvil, vždy si však znovu uvědomuj, že už ve svém Božství jsi.

Buď v Božství, sleduj Světlo okolo sebe, sleduj, jak se Světlo od tebe rozšiřuje a září a jak osvětluje tvé okolí a v tomto Božství k tobě přichází všechno, co potřebuješ. Tato meditace podporuje celý proces a je silnou očistou. Můžeš tento proces stále znovu opakovat, čistí a harmonizuje.

Na začátku práce s energií Victory se doporučuje provádět tuto meditaci po úsecích, pracovat nějakou chvíli s první čakrou a když je tato vyčištěna, pracovat dále s první a druhou. První čakra spotřebuje při opakování méně času.

15. Saint Germain – Svoboda

Meditace

Jdi do svého břicha a uvidíš tam kouli, naplněnou Světlem, to je tvé Božství. Tato koule je ještě obklopena zdmi, křovím, zápletkami tvého života, větami, kterým věříš, krátce věcmi, které brání, aby Světlo z koule vyzařovalo ven. Přes tyto překážky můžeš tuto kouli Světla pozorovat a dospět k ní.

Jdi nyní do středu a buď tímto míčem, plným Světla, buď svým Božstvím a z toho místa se dívej ven. Prohlédni si zevnitř ze světelné koule co stojí v cestě, aby mohlo tvé Božství vyzařovat ven.

Meditace má dva stupně. Každý stupeň bys měl provádět nějakou dobu, než přejdeš k druhému.

První stupeň: Světelná koule má určitou velikost. Podívej se, co této světelné kouli brání svobodně zářit do všech stran. Odkliď tyto blokády, ať jsou již ve formě obrazů, jako např.: „Aha, na levé ruce je ještě kousek zdi, tudy ještě neprojdu.“ A odstraň potom tuto zeď; nebo si také tyto blokády přesně prohlédni: „Mám příští týden rozhovor a tento strach mi ještě stojí v cestě…“ a potom tento strach transformuj.

Když je světelná koule osvobozena od obrazů, které ji obklopovaly a může bez zábran zářit, potom přijde druhý stupeň: nech tu kouli růst, každý den o kousek více. Někdy budou dny, kdy se koule opět znovu smrští. Je to, jako by koule pulzovala a těmito pulsy rostla. Pozoruj a dávej energii, aby tvá koule rostla a vyzařovala ven daleko nad tvé tělo do všech vrstev aury.

Než dojdeš k té krajní vrstvě své aury, budeš potřebovat nějaký čas. Nech si tento čas.

Krátkou formu této meditaci prováděj každé ráno poté, co ses probudil, každý večer, než usneš a během dne, když na to pomyslíš. Potom si představ, že se nacházíš v té světelné kouli ve svém středu, pociťuj to „jednoduše jen být“. Může to být jen pár minut, pár chvil, vždy si však znovu uvědomuj, že už ve svém Božství jsi.

16. Hilarion – Univerzální pravda

Meditace

Posaď se do lotosového sedu nebo si představ, že v něm sedíš a prociťuj své třetí oko. Prociťuj, jak jej cítíš, jak vypadá, jak dalece je otevřeno a jak se rozšiřuje, jakou má barvu. A uvědom si svou korunní čakru, uprostřed hlavy. Kam až dosahuje, jakou má barvu? Potom si představ, jak tě korunní čakra spojuje s tvým Vyšším Já, univerzálním kosmickým zákonem nebo univerzální kosmickou pravdou, pravdou a láskou Boží. Potom nech energii Vyššího Já proudit do své korunní čakry, pozoruj barvu, jakou tato energie má. Může se od meditace k meditaci měnit.

Nech toto Světlo proudit svou korunní čakrou do svého třetího oka a pozoruj, jak tvé třetí oko začíná rotovat, otevírat se a jak se toto jasné kosmické Světlo rozšiřuje daleko kolem tebe. Září dopředu a dozadu.

Potom nech tuto energii proudit ke krční čakře, která se jím otevře vepředu i vzadu a stejně tak vysílá bílé Světlo do tvé aury.

K tomu samému dochází v srdeční čakře, 3. čakře, 2. a 1. čakře a nakonec proudí toto Světlo nohami, koleny, lýtky do země.

Když dosáhne toto Světlo země, otevře se cesta – cesta, která je jasná a světlá. Je to tvá životní cesta. Jdi touto cestou a pozoruj, co potkáváš na okraji této cesty vpravo a vlevo. Můžeš volit, zda půjdeš dále dopředu do budoucnosti, zda se budeš procházet v přítomnosti nebo zda se vrátíš do minulosti.

Jdi svou životní cestou a když potkáš věci, které můžeš uzdravit, uzdrav je tím, že do nich necháš téci kosmické Světlo.

A na konci meditaci se opět pozoruj, jak sedíš v lotosové pozici před cestou, kterou jdeš, kterou jsi šel.

17. Pallas Athena – Radost a hojnost

Meditace

Udělej si procházku a vědomě vnímej okolí, pozoruj bohatství přírody. Jdi například na jaře sadem a pozoruj stromy s jejich mnoha tisíci květy a přilétávají tisíce včel, aby nasbíraly med.

Pozoruj na podzim ovoce na těchto stromech, třešně, jablka a švestky, podívej se, jak jsou tyto stromy obtěžkány.

Nebo si představ řeku nebo jdi podél ní a dívej se, jak v ní protéká hojnost vody, vesele a plna radosti si zpívá melodii, skáče po kamenech, bublá a směje se a dívej se, jak se odráží slunce a voda se leskne a blýská se, jako by v ní jiskřilo zlato a diamanty.

Pozoruj za měsíčné noci jezero, které vypadá jako stříbrné. Nech se zaujmout krásou přírody, šelesty, vůněmi. Pozoruj každičký detail.

Nalézej v přírodě další obrazy hojnosti a bohatství.

Potom pohleď na svůj vlastní život a vzpomeň si na situace radosti, štěstí.

Následně si představ růžový keř, který je obsypán poupaty. Staň se tímto růžovým keřem, představ si, jak jsou tvé větve přeplněny růžovými poupaty a kvetou a kvetou a kvetou jedno po druhém. Jedno poupě se rozpukne a rozlije svou vůni a příští a příští, dokud není keř obsypán růžemi. Tak poznej, že to jsi ty sám, který je plný bohatství a hojnosti a může v radosti žít.

Nech do sebe vproudit růžovo-zlaté Světlo Pallas Atheny, staň se květinou ve své barvě, nech kořeny zakořenit hluboko v zemi, pohleď na stonek, listy, květy.

Potom se v myšlenkách setkej s tobě nejmilejším zvířátkem a hraj si s ním, uč se od něj. Proměň se do bytostí – tvorů, které máš rád a obdivuješ je.

Potom se vrať zpět do lidského bytí.

18. Lady Portia – Být v rovnováze

Meditace

Představ si, že jsi kuličkou na vláknu, která se pohybuje sem a tam a stále více se dostává do středu.

Nebo si zvol situaci ze svého života, kde kolísáš mezi dvěma stranami. Představ si zase, že jsi tou kuličkou, která kmitá mezi těmito oběma póly sem a tam a dostávej se stále více do středu, do klidu. Až to nastane tak možná poznáš, jak může tento střed ve tvém životě konkrétně vypadat.

19. Helion – Bytí, podobné slunci

Meditace

Představ si, že jsi sluncem tohoto planetárního systému. Toto slunce září za všechny hranice a jeho paprsky dopadají až do nejposlednějšího koutu vesmíru, i když o mnoho, mnoho let později.

A tak si představ, že jsi sluncem a necháváš svou energii proudit ze svého nitra, ze svého středu, ze svého bytí. A nech ty sluneční paprsky proudit k Zemi, zahal Zemi, věz, že vždy existuje strana, která je jasná a plná Světla a strana, která je tmavá. Zahal osvětlenou stranu Země tím Světlem. Nech toto Světlo proniknout do Země, prozař atmosféru, organismy, zvířata a rostliny, kameny, vodu, lidi. Vše na této Zemi přijímá sluneční Světlo a mnozí je přijímají jako samozřejmost. Přitom je to dar a zase to není dar.

Touto meditací slunečního Světla můžeš učinit zkušenost, co znamená být sluncem. A když si ji učinil, pohleď na sebe jako na lidské slunce. Představ si, že procházíš obchodním domem, masou lidí, pozoruj se na jiných místech a nech přitom zářit své vnitřní bytí jako slunce. A čím více budeš umožňovat, abys viděl ty i lidé tvé paprsky, tím více se budeš otevírat a tím víc bude Světlo zářit ven. Mnoho lidí k tobě bude přicházet a stanou se věci, které by před tím nebyly možné. Stanou se díky tomu slunci ve tvém nitru.

Potom si představ minulé situace, jaké by byly, kdybys do nich nechal zářit toto slunce v sobě.

20. Aeolus – Tvůrčí síla

Meditace

Jdi do svého středu ke svému vnitřnímu Světlu. Nech potom zaplavit tímto bílým nebo bílo-zlatým Světlem celé své tělo, každou vrstvu, každý orgán, všechny kosti, všechny buňky. Přitom se prosvětlí to, co je v tobě ještě tmavé.

Následně nech své Světlo proudit do svých čaker a do vrstev aury.

Uvědomuj si při každém kroku, co se děje.

21. Marie – Poznat jednotu

Meditace

První stupeň – tiché sezení vipassana

Sedni si pokud možno příjemným způsobem, záda a hlava by měly být vzpřímené, oči zavřené. Pozoruj během meditace svůj dech, pozoruj, aniž bys jej měnil.

U této meditace se snadno stane, že cestují myšlenky, že tě od tvého dechu odvedou pocity, posuzování, tělesné pocity, dojmy vnějšího světa. Když si uvědomíš, že již nejsi svou pozorností u dechu, uvědom si kde jsi a vrať se zpět k dechu. Je to to pozorování, o co jde, ne o to, co pozoruješ.

Druhý stupeň – chůze vipassana

Jdi pomalu a normálně a nasměruj své vědomí na dotyk nohou se zemí. Oči by měly být nasměrovány jeden až dva metry před tebe na zem. Při chůzi by se měla pozornost nasměrovat vždy na každou jednotlivou nohu, když se dotýká země. Když je pozornost odvedena, pohleď opět, kde jsou tvé myšlenky a vrať se svou pozorností zpět k nohám.