Zajímavosti

Homocystein a naše zdraví

Podceněné enzymy a „béčka“ – tak je možné stručně charakterizovat důležité zastoupení těchto látek ve stravě, jak nám je dokazuje současný stupeň poznání o homocysteinu, látce, která je ve správném množství nezbytná, aby v buňkách probíhaly řízené metabolické procesy. Mezinárodní výzkum, který probíhá na tomto poli už 30 let, vyvrátil cholesterolovou teorii a dokázal, že hlavní příčinou kardiovaskulárních onemocnění a dalších civilizačních chorob je právě homocystein.

Co je to za látku? A kde se tak najednou vzala, že o ní dříve nikdo nevěděl? Homocystein je aminokyselina, která vzniká ve speciálním biochemickém cyklu ve všech lidských buňkách. Výchozí látkou je aminokyselina metionin, která je jedním z koncových produktů trávení bílkovin. Homocystein vzniká v buňkách neustále od počátku života na Zemi. Bez této látky není život v jeho dnešní podobě myslitelný. Homocystein je nezbytný pro využívání kyslíku v buňkách, pro energetický metabolismus i pro rozmnožování buněk. K plnění těchto životně důležitých funkcí je molekula této látky obdařena velkou chemickou aktivitou, která však buňku nepoškozuje, protože za normálních podmínek se homocystein bleskurychle přeměňuje na jiné neškodné látky. K této přeměně potřebuje plně funkční enzymy. Fungování těchto enzymů závisí na kofaktorových vitamínech B6 a B12, které doplňují enzymy homocysteinového cyklu ve funkce schopné jednotky. Třetí podmínkou fungování je dostatek kyseliny listové z potravy.

A zde je kořen potíží: problémy s homocysteinem měli lidé vždy. Nebyly časté, nebyly pojmenované a nikdo dlouho netušil, že homocystein existuje. Byl objeven v roce 1932 De Vigneaudem bez rušení jeho úlohy a nebezpečnosti. Ale teprve po roce 1945 se začala měnit skladba stravy velkých populačních celků tak, že v ní markantně začalo ubývat přirozených zdrojů kyseliny listové a vitamínu B6 a buňky začaly ztrácet schopnost homocystein beze zbytku metabolizovat. To se začalo dít v období, ve kterém stoupala spotřeba masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, tedy zdrojů, ze kterých vznikalo i více homocysteinu. Tyto protichůdné trendy způsobily, že téměř současně s těmito změnami začal vzestup úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění a s několikaletým odstupem se projevilo také zvyšování výskytu nádorů.

Přebytečný homocystein nemůže zůstat v buňkách a přechází do krve, kde se hromadí. V návaznosti na vzestup hladiny homocysteinu v krvi vznikají četné zdravotní problémy. Proč, když se jedná o produkt vlastních buněk a lásku potřebnou pro život?

Problémy jsou důsledkem jeho mimořádné chemické aktivity. Ta působí, že vyšší množství homocysteinu v krvi, než je fyziologický, je pro organismus toxické. Toxicita nahromaděného homocysteinu vyvolává znik volných radikálů, narušuje enzymy a tím i jimi řízené chemické procesy v buňkách. Dochází k poškození vazivových vláken, poruše tvorby DNA, neurotoxickému působení, což vše dohromady spouští kaskádu rozvoje nejrůznějších civilizačních chorob.

Aby k těmto stavům nedocházelo, musí mít tělo dostatečně funkční systém odbourávání homocysteinu, který se udržuje dostatečným přívodem tří vitamínů skupiny B: kyseliny listové, vitamínem B6 a B12. S postupujícím věkem také klesá produkce vlastních enzymů, proto je potřeba tyto enzymy ve stravě úměrně k věku a zdravotnímu stavu doplňovat vhodnou stravou (dostatkem zeleniny) nebo potravinovými doplňky.

U toho, kdo sleduje objevy v medicíně, směřující k omezení vzniku a nárůstu civilizačních chorob, může nastat problém správně se orientovat v rozsáhlé řadě nových, někdy si protiřečících poznatků a v důsledku toho vzniká nedůvěra přijímat nová fakta. Mezi nimi se stává pevným bodem neustále potvrzovaná skutečnost, že hlavní příčinou a současně společným jmenovatelem všech těchto chorob je zvýšená hladina homocysteinu.

S ohledem na epidemiologické souvislosti a ve vztahu k toxickému působení na buňky a jejich enzymy to zní velmi logicky. Český lékař k tomu poznamenal: enzymy jsou život. A nejvyšší autorita v makrobiotice, pan Michio Kushi vyhlásil, napsal a dokázal: všechny nemoci pocházejí z nesprávné výživy a všechny se nechají stravou léčit. K tomu je vhodné dodat, že existují studie malých komunit, žijících v „primitivních“ podmínkách, přesněji řečeno bez škodlivých vlivů civilizace a tyto kmeny neznají žádnou z nemocí, kterou označujeme pojmem „civilizační“.

Řada studií poskytuje převratné důkazy, z nichž mezi nejzajímavější patří tři následující:

1. v roce 1962 se v USA v rámci programu na snížení počtu kardiovaskulárních onemocnění začala obohacovat mouka, používaná na pečení chleba a ostatního pečiva vitamínem B6 – pyridoxinem. Po období 35 let se dostavil překvapující výsledek ve 30 % snížení infarktů a mozkových příhod.
2. Koncem 90. let proběhla v Anglii studie pro ženy s rizikovým těhotenstvím, původně naplánovaná na čtyři roky. Ta však musela být předčasně ukončena už v polovině, tedy po dvou letech pro vážné důsledky. Jaké? Kvůli kontrolní skupině žen, která užívala jen placebo. V závěrečné zprávě bylo uvedeno doslovně: je neetické odepírat těhotným ženám kyselinu listovou a tak je vystavovat riziku potratu a poškození plodu.

3. V roce 1999 proběhla v Praze studie se 150 dobrovolníky v průměrném věku 56 let, kteří si na začátku nechali změřit hladinu homocysteinu, jejíž průměrná hodnota činila 11,64 mikromolů/litr. Po dobu šesti týdnů brali odborníkem stanovené dávky tří známých vitamínů bez přídavku enzymů a konci jim byl opět změřen homocystein, jehož průměrná hodnota klesla na 7,98 mikromolů/litr. Ta je pod hranicí relativní bezpečnosti 9 mikromolů/litr, navrženou prof. Refsumovou. Byl zaregistrován i opačný případ: sebevědomý jednotlivec dva roky po tomto experimentu odvážně vyhlásil, že se cítí být trvale zdráv a tudíž přestává brát potřebné denní dávky těchto vitamínů. Jeho vyzývavý postoj trval přesně devět měsíců, než jej skosil slabý infarkt.

Tyto příklady a experimenty přesvědčivě dokazují, jak zásadní význam může mít využití poznatků o homocysteinu. Význam se přenáší i do nádorových onemocnění: při výzkumu metabolických změn, ke kterým dochází v buňkách při vyšší hladině homocysteinu, zjistil Američan McCully závažné skutečnosti. Při vyšší hladině homocysteinu slábnou mechanismy, bránící před zvratem normální buňky v nádorovou. Naopak se objevují faktory, které tento zvrat podporují. Navíc zvýšená hladina homocysteinu zeslabuje účinnost imunitních procesů, které při plné výkonnosti dokážou vznikající nádor zničit, ale při oslabení nezabrání jeho růstu. Na výkonnosti imunitního systému závisí osud všech snah o léčení pacientů s nádorovým onemocněním. S podlomenou imunitou je jen malá naděje na dobrý výsledek.

Tyto velmi povzbudivé objevy a relativně všem dostupný způsob udržování hladiny homocysteinu na nízké úrovni by ale neměly nikoho ukolébat či dokonce svést k sebevědomému přesvědčení, že je zdráv a může přestat respektovat důležité poznatky výživy a zásady zdravého životního stylu, z nichž mnohé jsou prověřeny staletími.

V souvislosti s přibývajícími poznatky a zkušenostmi s léčením civilizačních chorob lze říci, že pokud se někdo léčí s civilizační chorobou při ponechání zvýšené hladiny homocysteinu, není léčen kauzální (není léčena příčina). Mnoho lékařů si zvyklo předepisovat svým pacientům léky, které působí pouze symptomaticky (potlačují jen některý nepříjemný příznak onemocnění), jako by si neuvědomovali, že pouze symptomaticky působícími léky nemohou přispět k vyléčení pacienta. Dnes se již jen malá část pacientů s takovým léčením smiřuje a je ochotná v tomto nepříznivém stavu žít.

Přehled většiny civilizačních onemocnění, které jsou doprovázeny zvýšenou hladinou homocysteinu: kardiovaskulární choroby (infarkt a mozková příhoda), nádorová onemocnění, diabetes, chronický únavový syndrom, artróza, osteoporóza, epilepsie, roztroušená skleróza, zánětlivé a vředové nemoci trávící soustavy, Parkinsonova a Alzheimerova nemoc, migrény, poruchy spánku, alergie, vysoký krevní tlak, nervozita, deprese, poruchy vazivového ústrojí, nízká imunita, bolesti hlavy a další.

Byla zjištěna souvislost mezi zvyšováním hladiny homocysteinu a cholesterolu, který se ukázal být faktorem, závislým na homocysteinu podobně jako krevní tlak. Podobně také existuje vztah mezi dobrou imunitou a nízkou hladinou homocysteinu a naopak. Proto má-li někdo během chladného zimního období několik virových onemocnění je to varování, že jeho imunita nefunguje, protože její mechanismy jsou poškozené zvýšeným homocysteinem. Toto varování míří k nebezpečí nádorového onemocnění, které dostává při porušené imunitě akutní charakter.

V budoucnu, až budou současné klinické studie nahrazeny studiemi zaměřenými na homocystein, získáme poznatky o přirozené regulaci (odbourávání) homocysteinu u populací z různých podnebných pásem. Svým významem mohou dominovat ty oblasti, kde výrazně převažuje živočišná strava, např. Mongolsko a kraje za polárním kruhem, kde se rostlinná strava prakticky nevyskytuje a přesto zde lidé při tradiční stravě netrpí civilizačními onemocněními. Dříve, než si výdobytky civilizace začaly vybírat svou daň v podobě rozšiřujících se nemocí, byly národy zdravější. Komplexním využitím současných i v budoucnu získaných poznatků bude možné vyvinout účinné formy léčby a prevence, které ve spojení s tradičními způsoby, jak je upřednostňuje přírodní energetická medicína, mohou být dostupné prakticky všem, kterým skutečně záleží na svém zdraví. Tím se civilizační choroby v krátkém čase mohou dostat pod kontrolu. Již dnes lze bez nadsázky říci, že díky současným poznatkům o homocysteinu jsou tyto choroby z velké části zbytečné!

Aspartam – tichý zabiják

Není to tak dlouho, co bylo poprvé slyšet o „zázraku“ mezi umělými sladidly, zaručeně prostém jakýchkoliv vedlejších účinků na zdraví a proto doporučeníhodném i pro děti a těhotné ženy – o aspartamu (E-951, E-953, NutraSweet atd.). Nyní vychází najevo, že to vše byly lži, že se naopak jedná o látku zdraví a životu velice nebezpečnou. Logicky se ptáme, jak je vůbec možné, že něco tak nebezpečného projde a je schváleno naším Státním ústavem kontroly léčiv (SULK). Ti, kteří se zabývají výrobou a prodejem přírodních léčivých prostředků a doplňků vědí, jak je těžké získat všechna osvědčení, povolení, certifikáty atd., aby mohli prosadit na trh skutečně dobrou věc. Odpověď je celkem jednoduchá: zájem moci a peněz nadevše! Zdraví a život nás všech nezajímá nikoho!

Pokud používáte aspartam a máte časté bolesti hlavy, občasné deprese, nezřetelné vyjadřování, výpadky paměti, fibromyalgii, ztráty citu nebo bolesti, vystřelující do lýtek, trpíte ztrátami rovnováhy, závratěmi, pocity úzkosti, chronickou únavou, přechodnými ztrátami zraku, sklivcovými vločkami, odchlípením sítnice, záchvaty nebo bušením srdce, můžete mít aspartamovou chorobu! Mnozí lékaři prostou otravu methylalkoholem z aspartamu diagnostikují jako roztroušenou sklerózu. Kardiaci pozor! Aspartam je příčinou abnormální činnosti srdce a může vést k jeho úplnému selhání a náhlé smrti!

Účinky aspartamu, i když je přijímán jen ve velmi malých dávkách, mohou v těhotenství poškodit plod. Poruchy v souvislosti s aspartamem se u lidí projevují už i při tak malých dávkách, jaké jsou obsaženy v jediné žvýkačce. To může znamenat, že např. pilot, který pije dietní „light“ limonády nebo si dá žvýkačku, je náchylnější k závratím nebo epileptické aktivitě, indukované míháním. Všem takovým pilotům hrozí, že se stanou obětmi náhlých výpadků paměti, závratí během letu a postihne je postupná ztráta zraku. Piloti, kteří dostali epileptické záchvaty v pilotních kabinách strojů leteckých společností, přišli o možnost létání a tři z nich v loňském roce na aspartam zemřeli.

Na trhu se prodává aspartam výrobce Monsanto Chemical jako NutraSweet a Equal. Na trh je však dodáván různými producenty o pod jinými názvy.

Molekula aspartamu se skládá ze tří složek: kyseliny asparagové, fenylalaninu a methylalkoholu. Jakmile je jednou v těle, methylalkohol (dřevný líh, který zabil nebo oslepil tisíce lidí, propadlých těžkému opilství) se přemění na formaldehyd a pak na kyselinu mravenčí (mravenčí jed). Formaldehyd je smrtící balzamovací tekutina, karcinogen třídy A. Fenylanin a kyselina asparagová jsou bez doprovodu ostatních aminokyselin, obsažených v proteinech toxické. Kyselina asparagová způsobuje u pokusných zvířat poškození mozku. Původní zpráva FDA uvádí 92 zdokumentovaných symptomů, včetně snížení citlivosti, otupělosti, bolestí hlavy, únavy, závratí, nutkání ke zvracení, bušení srdce, přírůstku na váze, stavů omámenosti, popudlivosti, úzkosti, ztráty paměti, rozostření zraku, unáhleného jednání, návalů částečné slepoty, ušních šelestů, bolestí kloubů, depresí, výpadků sluchu, křečí, závislosti, ztráty chuti, nespavosti, celkové sešlosti organismu.

Celoroční zkouška orální toxicity na opičích mláďatech (SC18862) prokázala: U všech zvířat se při středním a vysokém dávkování projevily prudké epileptické záchvaty. Když se opice neúčastnily dalších testů s aspartamem, opět se uzdravily.

Amerika zažívá děsivý nárůst případů epilepsie. Fenylalanin z aspartamu snižuje práh citlivosti mozku vůči těmto záchvatům a blokuje produkci Serafíninu. Národem se valí vlna násilí, které výzkumníci zčásti přisuzují nízké hladině Serafíninu v mozku. To sebou nese deprese, návaly zuřivosti a paranoiu. NutraSweet není potravina, je to sladký chemický jed.

Osmdesát zkoumaných případů epilepsie v důsledku konzumace aspartamu naplňuje definici o bezprostředním ohrožení veřejného zdraví, vyžadující neprodlené stažení takového produktu z trhu.

Tkáň plodu nesnáší metylalkohol a fenylalanin. Dr. James Bowen označil NutraSweet za „instantní prostředek regulace porodnosti“. Je skličující sledovat, jak fertilitní kliniky zaplavuje příval nešťastných žen, usrkávajících dietní limonády.

Emeritní univerzitní profesor pediatrie a genetiky dr. Louis Elsa ve svém svědectví před kongresem v roce 1987 prohlásil: „Aspartam je velmi dobře známý jako toxin, poškozující nervovou tkáň a láska působící vznik vývojových deformací (způsobuje vrozené vady). Aspartam má neodvolatelně nepříznivé účinky na vývoj dětského mozku. Placenta koncentruje fenylalanin, a to způsobuje mentální retardaci. Při mnoha testech bylo dále zjištěno, že aspartam vytváří nádory prsů a mozku.

Zásoby formaldehydu se ukládají v tukových buňkách, obzvláště na kyčlích a stehnech. Od doby, kdy byl NutraSweet zaveden na trh doslova explodovala epidemie obezity. Chcete-li být pěkně tlustí, pijte hodně Coly light! Později k tomu můžete dostat ještě cukrovku, oslepnout, podlehnout chronické únavě, depresím, roztroušené skleróze…….

Nervový chirurg Russel Balock píše: „U aspartamu mne vážně znepokojuje jeho souvztažnost s mozkovými, stejně jako slinivkovými, děložními a vaječníkovými nádory a skutečnost, že provokuje takové množství syndromů k nerozeznání podobných Alzheimerově chorobě.“

Dr. H. J. Roberts shrnul 58 případů diabetických reakcí na aspartam: „Radím všem pacientům s cukrovkou a hypoglykémií, aby se důsledně vyvarovali konzumaci aspertamu.“

NutraSweet, Equal, Spoonful nebo v záludném zakuklení jako E-951 je nejsmrtelnějším toxinem v naší společnosti kvůli své všudypřítomnosti v tisících jídlech a doplňcích, jako třeba dětských vitamínových preparátech, lécích, želé a dnes už na téměř každém stole místo cukřenky v restauracích. Jsme dopovaní miliony kilogramů ročně!

Pijáci tzv. „light“ nápojů si přímo koledují o utrpení. I když FDA vypočítává v utajované zprávě 92 chorobných symptomů, za žádnou cenu nechce přiznat, že hlavním zdrojem těchto chorobných stavů je aspartam, zejména ten v „dietních“ limonádách. Dietní kola obsahuje jed, který je nadto i návykový. Některé oběti ho pily až několik litrů denně a měly ho i na nočním stolku. Kdyby však výrobce Coca-coly uznal jedovatost nápojů, změnil recept a odstranil ze svých nápojů aspartam, začal by se na něj „sypat“ žaloby a pomsta zmrzačených a truchlících. Proto platí: zatloukat, zatloukat bez ohledu na to, kolik lidí se zdevastovaným zdravím ještě přibude.

Aspartam je však obsažen ve spoustě dietních nápojů a produktů. Navíc je aspartam návykový, velmi nestálý a proměnlivý, zejména v případě nápojů, plněných do plechovek. Už od cca 30° C se rozpadá, původní substance mizí a objevuje se formaldehyd, metylalkohol, kyselina mravenčí, diketopiperazin a další toxiny. Coca-cola znala velmi dobře veškeré zápory a negativní účinky aspartamu, nebyla však spokojena s čísly z prodeje cukrem ochucené vody obohacené o kyselinu fosforečnou. Nakonec neodolala pod tlakem konkurence a přešla na recepturu „light“. Návyková substance okamžitě znásobila poptávku a s ní paradoxně přibývalo otylosti. Lidé, pijící „nízkokalorické dietní nápoje“, začali tloustnout, protože nekalorický aspartam potlačuje tvorbu Serafíninu, a to vyvolává touhu po uhlohydrátech. Náš mozek je totiž naprogramován tak, že když zjistí sladkou chuť, očekává kalorie a uhlohydráty. Když je nedostane, spustí pocit hladu.

Než příště sáhnete po dietním nápoji nebo jiném „light“ produktu, vzpomeňte si na tyto řádky, prosím. Vaše tělo Vám poděkuje.

Radiace potravin

Už před mnoha tisíci lety upozorňovali duchovní Mistři, že pro dosažení harmonie s vesmírnými zákony je třeba přidat k modlitbám, meditacím a duchovním tělesným cvičením také respekt k energiím, které se do organismu dostávají stravou. Však to denně můžeme pozorovat i my sami na sobě: po určitých jídlech je nám lehce a příjemně, s chutí vstupujeme do každé činnosti a plně prožíváme radost z ní. Jiné pokrmy nás však tíží v žaludku, stahují nás dolů, jsme po nich unavení a ospalí a netěší nás poznávání nových stránek z knihy života, spíš máme tendenci se všem aktivitám vyhnout.

Od minulého století zkoumají soustavněji tyto okolnosti francouzští vědci v čele s André Simonetonem. Vycházejí z toho, že všechno kolem nás je tvořeno atomy s nejrůznějším vnitřním složením. Neustálý pohyb, neustálá hra subatomárních částeček uvnitř atomu produkuje energii, která emituje ven. Vznikají tak specifické, velmi rozdílné vibrace a citliví lidé udávají, že jiné vibrace vydává třeba strom, jiné mrkev, jiné obilný klas a jiné kamínek z potůčku. Tyto vibrace působí velmi jemné vlny s nepatrnou délkou (pod 1 mikron = 1 mikrometr = 10-6 m) a s různou rozsahovou amplitudou. Když američtí vědci vynalezli spektrometr, přístroj, kterým se tato jemná vlnění dají dost přesně změřit, mohlo začít soustavné zkoumání vibrací živých i neživých struktur. Jednotku menší, než mikron, nezvali angström a označili ji velkým Å (s kroužkem nahoře).

André Simoneton a jeho výzkumná skupina se zaměřili na potraviny a provedli velký počet zajímavých měření. První kniha, ve které prezentovali své výsledky, vyšla už brzy po II. světové válce a od té doby dochází ke stále novým vydáním. Kniha se jmenuje „Radiatione des aliments, ondes humaines et santé“ (překlad přibližně „Radiace potravin, energie vln lidského těla a zdraví“).

Zjistili, že lidský organismus emituje vlny v rozsahu 6200 Å až 7000 Å, což odpovídá růžové barvě slunečního spektra. Léčitelé a osoby na vysokých stupních duchovního vývoje mívají 9000 i více Å. Má-li tělo radiaci okolo 6500 Å, cítí se člověk v pohodě a je zdráv. Při nemocech byla ale naměřena radiace mnohem nižší. Samozřejmě, že výzkumníci začali hned pátrat, které okolnosti a které potraviny mohou člověku vysokou radiaci předávat.

U nás v této oblasti prováděl výzkumy tým profesora Kahudy v dobře vybavené laboratoři a jejich poznatky se shodovali se světovými výzkumy.

Zkoumalo se zemské záření, kosmické záření, záření ze slunečního spektra a odraz těchto mocných zdrojů energie v síle potravin a živých organismů. U lidí se pozorovalo nejen vyzařování hmotného těla, ale i souvislost s lidským vědomím a podvědomím, s psychickou a duchovní nadstavbou. To ale nemohlo být doloženo takovým přesným měřením, jaké požaduje od pokusů současná materialistická vědy. Však to znáte, každý ví, že víra, láska a lidská vůle dokážou dělat zázraky, ale převeďte to do nějakých tabulek s přesným dávkováním těchto psychických vlastností. Kdopak určí, kolik centimetrů, joulů nebo gramů lásky a trpělivosti musí vynaložit maminka na bolící bříško děťátka?

Pro odpověď na dotazy se zatím budeme zajímat hlavně o výsledky, naměřené u potravin. Simoneton krmil pokusná zvířátka z hlediska potravinářské vědy plně hodnotnou, pečlivě vypočítanou stranou, obohacenou o vitamínové a minerální doplňky. Po určité době však všechny druhy zvířat vykazovaly únavu a špatný vývoj ve srovnání s těmi, která dostávala svou přirozenou běžnou stravu. Stačilo však přidat do té vědecky vyčítané potravy trochu jídla s dobrým vyzařováním (citron, ovoce, čerstvou zeleninu, obilí) a všichni tvorečkové se začali vyvíjet normálně, byli čilí a plní chuti do života.

Z toho naši výzkumníci usoudili, že teorie o skladbě potravy (bílkoviny, sacharidy, vitamíny…) i teorie o joulech – kaloriích jsou neúplné a že by se mělo přihlížet k délce vln, které potravina emituje. Zjistili třeba, že bulva cukrové řepy vykazuje radiaci 8000 Å, ale kostka cukru z řepy průmyslově vyrobená vykazuje záření téměř neměřitelné, blížící se k nule. Pro nás je tedy prvořadá nikoliv hodnota kalorická, ale hodnota životodárná.

A podle takové hodnoty rozdělil Simoneton hlavní potraviny.

Do první kategorie zařadil potraviny se zářením vyšším, než je vyzařování člověka, tedy od 6500 do 10000 Å. Jsou to:

 • dužiny zralých plodů a jejich čerstvě vylisovaná šťáva
 • zeleniny syrové nebo šetrně tepelně upravované
 • obilí a potraviny z něj připravené, i čerstvě namletá mouka
 • olejnaté plodiny a z nich za studena vylisované oleje: mandle, ořechy, olivy, sója, seznam,…
 • ze živočišných potravin to jsou čerstvé mořské ryby a korýši, čerstvá smetana a máslo, zcela čerstvá vejce.

Druhou kategorii tvoří potraviny s radiací 3000 – 6500 Å:

 • čerstvé mléko (za 12 hodin klesá jeho radiace na 40 %, za 24 hodin na 10%)
 • kokosový a arašídový olej
 • zelenina vařená nad 15 minut a s vyšší teplotou
 • vařené mořské ryby.

Do třetí kategorie, pod 3000 Å, patří např. vařené maso, uzeniny, fermentované sýry, vejce po 15 dnech, vařené (pasterizované) mléko, káva, čaj, čokoláda, průmyslové zavařeniny.

Čtvrtou kategorii, jejíž záření je téměř nulové, tvoří konzervy, margaríny, alkohol, cukr, průmyslové těstoviny, konzumní pečivo a chléb.

Každého z nás jistě nejvíce zajímají potraviny s velmi vysokou hodnotou záření, proto jsme vyhledali některé údaje o nich:

Ovoce v době nejvyšší zralosti, konzumované při sklízení, má hodnotu 9 – 10000 Å. Ovoce uložené v obilí pro pozdější konzumaci má 9000 Å a připisuje se to radiaci obilí, ze které ovoce radiaci „nasává“. U sušeného ovoce naměřil Simoneton 4000 Å a po máčení ve vodě 5000 Å. Totéž platí pro sušenou zeleninu a bylinky.

Pro zeleninu platí tytéž hodnoty jako u ovoce. Syrová a šetrně upravená má 9000 Å. Brambory mají syrové 2000 Å, pečené 9000 Å a vařené 6 – 7000 Å.

Čerstvé luštěniny a boby mají 7 – 8000 Å, po měsíci už skoro nezáří, ale namočením se v nich opět probudí život a jsou výborné.

Obilí v celých zrnech to vyhrává, jednak svou vysokou radiací a jednak tím, že tvoří nejobjemnější složku naší výživy. Pšenice září 8 – 9000 Å, pohanka, oves, kukuřice 8500 Å. Vařením obilí jeho radiace stoupá až na 9 – 10000 Å. Čerstvě namleté obilí září jako zrní a kváskový chléb z čerstvě namletého obilí má 9200 Å. Rovněž čerstvě vyrobené těstoviny, jaké dělaly naše babičky, dokud jsou ještě měkké (tedy nesušené) mají vlnovou délku jako obilí.

Olivový olej s radiací 8500 Å měl ještě po 6 letech jen o tisíc Å méně. Řepkový olej má záření 5000 Å. To platí pro oleje z prvního lisování za studena. Konzumně prodávané stolní oleje měly vesměs pod 4000 Å. Stářím radiace olejů klesá, pouze olivový si ji mnoho let uchovává. Ořechy a oříšky se mohou pochlubit svými 8000 Å.

Simonetona potěšilo, že šunka uzená dřevem měla 9600 Å – prý to ale dokázalo infračervené záření hořícího dřeva.

Mořská voda na povrchu měla 8 – 9000 Å, v hloubce méně. Připisuje se to stálému pohybu mořských vln, kterým se voda na povrchu prokysličuje a dynamizuje.

Sladkovodní ryby z bystřin měly 5 – 6000 Å, ale ryby z řek okolo Paříže dosahovaly sotva 600 Å. Čerstvé kravské mléko změnilo za 24 hodin svou radiaci ze 6000 na 2000 Å.

Víno a pivo dosahovaly 4000 Å, některé druhy jen 2000 Å, mošty měly jen 2000 Å. Když si ale pan Simoneton vytlačil přes plátno šťávu z nastrouhaných jablek, naměřil 8500 Å. Mošty asi byly jeho milou pochoutkou, protože jim věnoval zajímavý nápad, který může inspirovat i někoho u nás: konzervoval džusy hořčičnými semínky a dosáhl hodnot 11 – 12000 Å!

Zajímavé jsou i hodnoty odvarů z čerstvých bylinek. Heřmánek, máta, dubová kůra a jasan vykazovaly 8000 Å, ořešák měl 8500 Å a meduňka dokonce 9000 Å.

Voda vykazovala hodnotu blízkou nule, ale minerálky nabrané přímo u pramene měly 8800 – 14000 Å.

Ve francouzských laboratořích se hledal způsob, jak uměle dynamizovat vodu a jiné oblíbené potraviny. Používali přírodní prostředky, přijatelné i pro nás, jako citron, sluneční záření, ukládání potravin na pravotočivou spirálu nebo včeličkám na úl. Už méně přijatelné jsou pokusy s elektromagnetizací a s infračerveným světlem. Přirozeně dynamizovaná je voda z ledovců a z hlubinných pramenů.

Někoho bude možná zajímat, že běžné chemické léky měly záření neměřitelné, prakticky žádné, ale homeopatické léky všechny emitovaly energii – možná díky protřepávání. Pohyb vždycky dynamizuje, je-li přiměřený a nenásilný, proto bychom si měli často připomínat blahodárné účinky energetických cvičení.

Pro porovnání jsme vyhledali i některé hodnoty vedlejších potravin: kostkový cukr vykázal málokdy 1000 Å, spíš se blížil k nule. Kamenná sůl má 1 – 2000 Å, zatímco mořská má 9000 Å, pokud není průmyslově „obohacovaná“. Včelí med má radiaci 5 – 8000 Å, ale včelí kašička dosahuje 11000 Å.

Potraviny s nízkou radiací momentálně sníží radiaci člověka, když se jedí jen občas, tělo to vyrovná. Ale při trvalém konzumování potravin s nízkou radiací nebude tělo za čas stačit neustále dorovnávat a objeví se problémy. Nejprve únava, špatná nálada, podrážděnost a nakonec i nemoc. Mrtvé potraviny, jako třeba masové konzervy, tělu jeho radiaci doslova odebírají.

Výzkumníky, inspirované pracemi Simonetona, brzy napadlo změřit, v jakých radiačních pásmech se nejlépe daří mikrobům, bakteriím, virům a jaká vyzařování jsou spojena s některými nemocemi. Bezpečně zjistili, že nemocím se daří pouze v určitém radiačním pásmu, vždycky nižším, než 6500 Å, což je průměrná radiace zdravého člověka.

Například

 • tuberkulóza – 5525 Å
 • pneumokoky – 5460 Å
 • chřipka – 5600 Å
 • meningokoky – 3100 Å
 • rakovina – 4875 Å
 • malárie – 5505 Å
 • spála – 4200 Å
 • spalničky – 3250 Å
 • revmatismus – 3250 Å

Abychom tedy čímkoliv neonemocněli, postačí mít vyšší radiaci, protože původci nemocí nejsou schopni dlouho žít v prostředí, které má vyšší radiaci, než je ta jejich. Abychom získali vysokou radiaci, potřebujeme jíst stravu s dobrým vyzařováním. Jak jednoduché. Je tomu tak v praxi?

Učitelé makrobiotiky se té jednoduchosti usmívají. Připomínají, že laboratorní pokusy nejsou schopny brát v úvahu všechny schopnosti lidského těla. Možná si připomeneme i svou vlastní zkušenost, že i ta nejbáječnější potravina, konzumovaná v nadměrném množství nebo nevhodným způsobem (hltáním bez kousání) nebo v nevhodnou dobu (pozdě večer) nebo při nevhodné situaci (rozčilení, spěch) nemůže našemu tělu přidat nic na radiaci. Geniální a vědou zatím nenapodobitelná laboratoř našeho těla se může začít bouřit a může třeba i začít stávkovat. A naopak i méně vhodný pokrm, doprovázený prosbou o Boží pomoc, může v těle zapůsobit harmonicky a ozdravně, zvláště když k té pomoci shora připojíme i svou vlastní snahu dynamizovat každé sousto co nejdokonalejším prožvýkáním.

Literatura: MUDr. Kahuda, DrSC: Fundamentální záření hmot, 1980

Tři druhy lásky

Pokud se cítíš v oblasti lásky trochu zmatený/á, zřejmě si neuvědomuješ, že existují tři druhy lásky. Budu se snažit je popsat a zkus vyhodnotit na základě tohoto popisu své vztahy.

„Láska jestliže“

Tento typ lásky je pro mnoho lidí jediný, jaký vůbec znají. Tuto lásku můžeme přijímat nebo dávat, pokud jsou splněny určité požadavky. Musíš něco udělat, aby sis takovou lásku zasloužil/a. „Jestliže budeš hodné děťátko, tatínek tě bude mít rád.“ „Jestliže uspokojíš mé očekávání jako milenec…“ „Jestliže vyhovíš mým představám…“ „Jestliže se se mnou vyspíš…“ …budu tě mít rád. Rodiče často učí své děti tomuto druhu lásky, když jim říkají: „Jestliže budeš mít dobré vysvědčení…, jestliže se budeš přátelit s těmi a těmi dětmi…, jestliže se budeš oblékat a chovat tak a tak…, budeme tě mít rádi.“ V tomto případě je láska nabízena výměnou za něco, co si druhá strana přeje. Motivace takové lásky je v podstatě sobecká. Jejím účelem je získat něco výměnou za lásku.

Láska „jestliže“ je jako lákadlo na provázku, které může kdykoliv zmizet. Jsou-li plněny podmínky, všechno je v pořádku. Jakmile se začneš zdráhat – nevyhovíš požadavkům, láska je ta tam. Je to politováníhodné, že láska, která si kladla podmínky, téměř vždy sama sebe zničí, protože dříve nebo později jeden z partnerů nebude stačit plnit požadavky druhého. Mnoho manželství se rozpadá, protože byla založena na tomto typu lásky. Manžel nebo manželka zjistí, že je zamilována nikoli do svého skutečného partnera, ale do vysněné, neskutečné, zromantizované představy. Když časem zjistí, jaký její partner ve skutečnosti je nebo přestanou být plněna očekávání, „láska jestliže“ se často obrátí v zášť a ostatní lidé se možná nikdy nedoví proč.

„Láska protože“

Druhým typem lásky (a zdá se, že na základě tohoto typu lásky se vdává a žení nejvíce lidí) je láska, kterou lze nazvat „láskou protože“. Touto láskou je člověk milován pro něco, čím je, co má nebo dělá. Jinými slovy, tato láska vzniká na základě určitých hodnot nebo kvalit partnera. Tato láska vlastně říká: „Miluji tě, protože jsi hezká.“ „Miluji tě, protože jsi bohatý.“ Miluji tě, protože mi poskytuješ bezpečí.“ „Miluji tě, protože jsi jiný, než všichni ostatní, protože jsi oblíbený nebo slavný.“ Apod. Možná znáte nějakou ženu, která miluje určitého muže, protože je to výborný sportovec. Na někoho jiného, než na absolutní jedničku by se ani nepodívala. Je zamilována nikoli do něj, ale do jeho postavení a popularity.

Častokrát lidé říkají: „Tato – láska protože – se mi docela líbí. Chci být milován pro to, co jsem, pro konkrétní kvality a hodnoty, které mám. Co je na tom špatného?“ Možná, že nic. Každý z nás chce být milován pro něco ve svém životě. Určitě je lepší dát přednost této lásce, před „láskou jestliže“. „Lásku jestliže“ si musíme zasloužit, a to mnohdy vyžaduje spoustu úsilí. Pokud nás někdo miluje pro to, co jsme, je to pro nás mnohem pohodlnější. Víme, že něco v nás nebo na nás je hodno lásky.

Žijeme-li však v takovém vztahu, brzy na tom nebudeme lépe, než ti, kdo si musí svou „lásku jestliže“ zasloužit. A to není příliš pevný základ pro manželství, ani pro jakýkoliv jiný trvalý vztah. Považme například problém konkurence. Co se stane, objeví-li se někdo, kdo vykazuje žádané kvality ve větší míře? Představ si, že jsi manželka a tvoje kráse je důvodem, proč tě tvůj muž má rád. Co se stane, když se „na scéně“ objeví krásnější žena?

Pokud je láska tvé přítelkyně nebo manželky založena na tvém platu nebo na tom, co je za něj možno koupit, co se stane, když ztratíš práci nebo nebudeš-li schopen z nějakých důvodů vydělávat tolik, jako dříve? Nebo co se stane, když se objeví někdo, kdo má víc peněz nebo lepší schopnosti je vydělávat? Vyřadí tě taková konkurence? Ohrozí tvůj vztah? Pokud ano, je to typický příklad „lásky protože“.

S tímto druhem lásky se pojí ještě další problémy. Je zjištěno a platí to pro většinu z nás, že každého z nás tvoří vlastně dvě bytosti. Zaprvé je to ta podoba, kterou ukazujeme světu: taková, se kterou se setkává veřejnost. A pak existuje ta naše druhá stránka, osobnost, kterou opravdu zná jen velmi málo lidí, pokud ji vůbec někdo zná. Mnoho lidí se opravdu bojí, aby ten druhý nepoznal, jací tam hluboko uvnitř ve skutečnosti jsou. Velmi se obávají, že až jejich partner pozná pravdu, budou méně přijímáni, méně milováni nebo možná úplně odmítnuti.

Jedna studentka měla automobilovou nehodu. Předtím byla krásná, po nehodě zůstala její levá tvář zjizvena. Hodně pomohla plastická operace, ale její vztah nebyl nic, než „láskou protože“. Její srdce naplnily nejistota a strach a nakonec se její známost „zhroutila“. Byl to klasický příklad „lásky protože“. Ta vlastně říká: „Miluji tě, chci tě, protože…“ Tento druh lásky v nás vždycky vyvolá pochybnosti, jak dlouho vydrží. Mnohé lásky, které jsme v životě poznali, jsou láskami tohoto typu.

„Miluji tě a tečka“

Naštěstí však existuje ještě jiný druh lásky, láska zářivá a krásná. Každý by ji měl prožít. Je to láska bez podmínek. Tato láska vlastně říká: „Miluji tě, nehledě na to, jaký možná v jádru jsi. Budu tě milovat, ať se s tebou stane cokoli. Nemůžeš udělat nic, co by mou lásku ohrozilo. Miluji tě a tečka.“

Láska „miluji tě a tečka“ není slepá. K tomu má daleko. Tato láska může svůj objekt znát velmi dobře. Zná jeho nedostatky a chyby. Naprosto beze zbytku ho přijímá, aniž by za to cokoli požadovala. Tuto lásku si není možno nijak zasloužit. Nemůžete udělat nic, aby byla větší. Nemůžete ji ničím odvrátit. Není na nic vázána. Od „lásky protože“ se liší tím, že nevzniká na základě nějaké přitažlivé kvality milované osoby. Touto láskou můžeme milovat i naprosto bezvýznamné osoby tak, jako by měly nekonečnou hodnotu.

Tuto lásku jsou schopni prožívat jen úplní a zralí jedinci, kteří nepotřebují ze životních vztahů stále jen brát, aby zaplnili prázdná místa ve své vlastní osobnosti. Zralé osobnosti nic nebrání v tom, aby do vztahu dávala, aniž by za to něco požadovala. Aniž si to možná uvědomuješ, tato láska je pro nás důležitější, než cokoliv jiného. Pokud zrovna teď neprožíváš takovou lásku, pravděpodobně doufáš, že jednou ji prožiješ nebo se ráda/a vracíš k dobře střežené vzpomínce na dobu, kdy jsi takovou lásku zakoušel/a. Život bez vztahu, který takovou lásku alespoň připomíná, vede nakonec k beznaději. Láska „miluji tě a tečka“ je vztah, do kterého investujeme. Tato láska se nemůže dočkat, až bude moci něco dát. Ostatní dva druhy lásky se nemohou dočkat, až něco získají. „Miluji tě a tečka“ znamená „dávám“, dobrovolně dávám sama sebe. A v tomto vztahu není místo pro obavy, nejistotu, nátlak, závist nebo žárlivost.

Jedna žena napsala: „Drahý, vím, že mne přijímáš takovou, jaká jsem, že před tebou nemusím nic předvádět. Nemusím se snažit vypadat nebo chovat se určitým způsobem… Ty mě zkrátka máš rád. Víš, co to pro mne znamená? Vzbuzuje to ve mně touhu být ti více, než ženou.“

Mnoho mužů namítne: „Kdybych měl svou dívku rád bez ohledu na to, jak vypadá a co dělá, nebude se zanedbávat?“ A víte, že ne? Taková láska je láska, ve které dáváme. Je to vlastně Boží láska působící v člověku. Je tak přívětivá, krásná a tak neodolatelná, že dokáže z druhého „vytáhnout“ to nejlepší. Vyvolává v tom druhém tvořící změny. Tyto změny nevyžaduje, jsou jednoduše přirozenou reakcí na bezpodmínečnou lásku. Když žena takto miluje, nemusíme před ní nic hrát. Její bezpodmínečná reakce v nás vyvolává přirozenou touhu být takovými, jakými bychom podle ní být měli. Ne, že bychom takoví být museli, ale chceme být takovými. Je to přirozená reakce na lásku „miluji tě a tečka“, kterou nás miluje.

Kterou ze jmenovaných druhů lásky si vybereš? Velmi málo lidí si záměrně vybírá „lásku jestliže“. Ta vyžaduje nepřetržité a nekonečné úsilí. Zůstávají další dva typy lásky. Je překvapující, že hodně lidí volí „lásku protože“. Možná, že být milován tímto způsobem je lichotivější. Být milován pro to, co jsem nebo co mám, je uspokojující. Podporuje to naše sebevědomí. Je to však křehká stavba, která nakonec ničí sama sebe.

Tajemství skutečné lásky je ve třetím typu lásky – „miluji tě a tečka“. Není příliš běžný, protože jediným trvalým zdrojem této lásky je sám Bůh. Žádný člověk nemůže důsledně milovat touto láskou, aniž by v něm nepřebýval Boží Duch a nevedl jej. A Bůh nezištně vkládá tuto lásku do srdce každého člověka, který je ochoten přiznat, že o to stojí a že potřebuje Boží pomoc, aby dokázal takovou lásku projevit.

Proč je tato láska tak vzácná? Proč je takovým tajemstvím? Protože se nesnáší s lidskou pýchou. Neradi přiznáváme, že nedokážeme být vlastní silou a vůlí tím, čím chceme. Nejraději bychom zapomněli na tuto lásku „miluji tě a tečka“, protože vyžaduje kázeň a sebeovládání. Vyžaduje, abychom brali své emoce a tělesné touhy tak, aby nám sloužily a ne tak, abychom my sloužili jim.

Co možná nevíte o působení čárového kódu

V současnosti se denně v supermarketech nebo prodejnách, na poštách, v lékárnách a dalších místech běžně setkáváme s čárovými kódy na obalech potravin, léků a dalšího zboží, které slouží k jeho identifikaci a k rychlejšímu způsobu účtování a placení u pokladny. Za tím účelem jsou pokladny vybaveny elektronickým snímacím zařízením. Identifikace zboží pomocí čárového kódu slouží dále k celé řadě dalších operací, a to jak ve skladech, tak i ke sledování pohybu zboží pro doplňování zásob, apod. Optoelektronickým měřením bylo zjištěno, že tyto kódy vysílají do potravin inkoherentní, pro člověka škodlivé záření, které v nich přetrvává různě dlouhou dobu i po odstranění čárového kódu. Takto „nabité“ potraviny a nápoje pak nemají koherentní záření se zářením bioenergetického pole člověka a nejsou mu energetickou posilou, ale dráždidlem, které u některých citlivých osob může vyvolávat oslabení jejich organizmu a postupně i větší zdravotní potíže. Vzhledem k tomu, že o této skutečnosti není široká veřejnost dostatečně informována nebo jen velmi málo, může být řada lidí účinky čárového kódu natolik postižena, že u nich dochází k těžko vysvětlitelným zdravotním potížím. Škodlivé záření působí na každého z nás. Měli bychom tuto skutečnost s plnou vážností a odpovědností vzít na vědomí a neměli bychom ji jen tak lhostejně, v zájmu našeho zdraví, přecházet. Pochopitelně, naskýtá se otázka, jakým způsobem nebo čím škodlivé záření identifikačního kódu odstranit nebo jej úplně zlikvidovat.

Působení čárového kódu se velice jednoduše a rychle zruší pouhým přeškrtnutím po celé jeho délce obyčejnou tužkou nebo propisovačkou. Přitom čáru vedeme uprostřed kódu kolmo na jeho čáry, tvořící identifikační kód. Tím, že se kód odstraní z obalu, a to jak jeho fyzickým odstraněním nebo přeškrtnutím, se však ještě jeho účinky nezlikvidovaly. Vyzářená energie kódu je absorbována příslušnou potravinou, lékem nebo tekutinou.

Tuto energii je možné eliminovat například tím, že příslušné potraviny umístíme aspoň na dvacet minut do pyramidy. Tím se také současně zruší i vyzařování čárového kódu, takže již není potřeba kód z obalu odstraňovat. Pochopitelně, že velikost pyramidy musí odpovídat objemu do ní vkládaných potravin. Přitom se musí dodržovat zásada, že jedna boční strana pyramidy musí být nasměrována na sever. Stejně tak musí být potraviny v pyramidě uloženy také ve směru sever – jih. Velikost pyramidy musí odpovídat objemu do ní vkládaných pyramid. V pyramidě se také zvyšuje účinnost léků a bylin.

Pokud nemáme k dispozici vhodnou pyramidu, můžeme také použít keltskou spirálu a potraviny v obalu na ni položit. Takto ošetřené potraviny apod. jsou zbaveny negativního záření čárového kódu, přičemž se jejich původní užitná hodnota a účinnost nijak neovlivní a zůstává zachována.

Absolventi mých kurzů reiki mohou čárový kód odstranit poměrně jednoduchým způsobem za použití učení o „Já jsem“.

(Dle Ing. Jaroslava Hanuse, publikováno v časopisu Phoenix, č. 10/2008.)

Co prozrazuje náš obličej o stavu vnitřních orgánů

Orientální diagnostikové dokáží určit stav organismu podle našich dlaní,plosek nohou, uší, očí, způsobu řeči, pohybů, písma či dokonce z našeho charakteru a povahy. Dle barvy pleti, pupínků, otoků, kožních nepravidelností a asymetrií v různých oblastech obličeje pozná zkušený pozorovatel v jakém stavu se nacházejí jednotlivé orgány v těle.

1. Plíce

Stav plic se ukazuje na lidských tvářích. Změny kondice plic způsobují odpovídající změny barvy tváři. Je známo, že v případě zápalu plic má pacient tváře červeně zbarvené. Pupínky na tvářích ukazují, že se v plicích nacházejí hlenové usazeniny (mucus) nebo mastné kyseliny. Bledé tváře prozrazují slabou kondici plic.

2. Srdce

Kondici srdce můžeme vyčíst z konce nosu. Do široka rozložený (naběhlý) nos je důkazem toho, že i srdce bude pravděpodobně rozšířené. Červené zbarvení nosu je důkazem přetíženosti srdce. Rýha na konci nosu – v jeho středu – je znamením, že existuje šelest na srdci. Tato kondice je podobná kondici, při níž vzniká zaječí pysk. Při ní se pravá a levá strana úst během embryonálního vývoje dokonale nespojí. Příčina je ve špatném stravováni matky, především v nedostatku minerálních látek.

Nosní dírky nám ukazují kondici bronchů (průdušek).

4. Žaludek a slinivka břišní

Tyto orgány, které jsou umístěny spíše ve střední, centrální, části těla, zrcadlí svou kondici na střední a horní části nosu.

5. Ledviny

Ledviny jsou párovým orgánem. Jejich odpovídajícím párovým orgánem v obličeji – respektive v hlavě – jsou oči a uši. Uši také prozrazují celkovou konstituci člověka. Až do poměrně nedávné doby se většina lidí rodila s velkýma ušima. Dokonce ještě dnes má řada lidí, starších 45 let, velmi velké a dobře vyvinuté uši. Ty jsou známkou velmi dobré vrozené konstutice. Mnoho příslušníků mladé generace má naopak uši malé. Jsou důkazem, že nejen ledviny, ale i celková konstituce jsou oslabeny.

V případech, kdy jsou ledviny stažené a křečovité v důsledku nadměrného množství soli v potravě, zabarví se oblast pod očima velmi často tmavě. Tento příznak se může objevit také v důsledku nepřiměřené sexuální aktivity. Když se naproti tomu pod očima objeví otoky nebo zduřeliny, když jsou pod očima znatelně viditelné váčky, je možné mít podezření, že ledviny již nejsou schopny zvládnout nadměrný příjem tekutin. Pupínky v oblasti oka ukazují na to, že se v ledvinách začíná usazovat tuk a hlen. Když tyto usazeniny začínají tvrdnout, dochází ke tvorbě ledvinových kamenů.

6. Játra a slezina

Játrům v obličeji odpovídá středová část obličeje bezprostředně nad nosem. Jedna nebo více svislých linek v této části obličeje nám nabízí závěr, že příslušná osoba má problémy s játry. Slezina má odraz své kondice na obou stranách hlavy, a to přibližně na vnějších koncích obočí. Jestliže se v těchto partiích objevuje zabarvení, je na místě závěr, že slezina nepracuje korektně.

7. Střeva a močový měchýř

Jejich kondici můžeme číst především na čele. Když přijímáme nadměrné množství tekutin, musíme nadměrně močit a zároveň naše tělo začíná reagovat pocením na čele. Vrásky nebo prohloubené linky na čele prozrazují také funkční poruchu výše jmenovaných orgánů.

8. Reprodukční orgány

Jejich kondici a stav je možno číst podle vlasů. Když má někdo vlasy na konečcích rozštěpené, což znamená velmi jin kondici, pak nám to říká, že jeho nebo její sexuální funkce ochabují a pohlavní orgány jsou velmi slabé. Lidský vlas má být silný a odolný proti lomivosti. Každý pramen vlasů vypovídá o naší minulosti. Špička každého vlasu prozrazuje naši kondici ve vzdálenější minulosti, kořen vlasu naši kondici současnou. Podobným způsobem je možné přečíst stejný vývoj na našich nehtech.

9. Zažívací systém

Mnoho lidí má zduřelý nebo předsunutý spodní ret. To je důkazem, že střevo je značně uvolněné. To vede k jeho nepravidelné činnosti. Zduřelý, expandovaný vrchní ret prozrazuje, že nefunguje správně žaludek.

Vnitřní, střední část spodního rtu ukazuje kondici tenkého střeva, vnější část kondici tlustého střeva. Ústní koutky nám prozrazují stav dvanáctníku. Bílé skvrny na rtech jsou znamením, že se v zažívacím traktu vytvářejí hlenové nebo tukové usazeniny. Tmavé skvrny ohlašují tvoření vředů. Podobným způsobem je možné posuzovat kondici zažívacích orgánů podle jazyka. Špička jazyka odpovídá dolním partiím zažívacího traktu, kořen jazyka partiím horním.

Ústa a oblast kolem úst nám podávají svědectví i o reprodukčních orgánech. V oblasti úst nacházíme u mužů knír. Jestliže ho třeba i v náznaku nalézáme u žen, pak je známkou počínajících těžkostí a problémů s pohlavními orgány. Když má například některá žena silnější knírek na pravé straně než na levé, tak z toho můžeme usoudit, že její pravý vaječník má větší poruchy a pracuje hůře než levý.

Psychika a zdraví orgánů

Smutek, žal, deprese, neklid, vztek, netrpělivost, cynismus a další psychické rozlady mohou mít příčinu v oslabení vnitřních orgánů. Lékař tradiční čínské medicíny dokáže podle psychických potíží pacienta určit, které orgány mají oslabenou funkci.

Projevy oslabení energetické dráhy plic a tlustého střeva:
smutek a žal, úzkost, emoční otupělost, deprese, melancholie, sebepodceňování, zíváním, nervozita, mluvení ze spánku, děsivé sny, nespavost.

Projevy oslabení energetické dráhy jater a žlučníku:
výbuchy zuřivosti, impulzivní jednání, vztek, pocit slabého sebeovládání, zvýšená podrážděností, přecitlivělost na hluk nebo na silné vůně a chuti, nepružné myšlení, nevyrovnané chování, přílišné plánování, zvýšená pozornost vůči detailům (puntíčkářství), chronická nespokojenost, zamlžené myšlení, netrpělivost, ustavičná vznětlivost.

Projevy oslabení energetické dráhy ledvin a močového měchýře:
strach, fobie, deprese, bázlivost, nesmělost, váhavost, nerozhodnost, stydlivost, neklid, vztahovačnost, netrpělivost, cynismus, pocity beznaděje, nedbalost, bezohlednost, lehkovážnost, hyperaktivita CNS, neschopnost se uvolnit, averze k zimě.

Projevy oslabení energetické dráhy početí a tří zářičů:
plačtivost, emoční labilita, tréma, nervozita, slabá vůle, sebelítost, nesoustředěnost, obtížná adaptace na prostředí, přílišná starostlivost, pomlouvání druhých, pomalé myšlení, poruchy paměti a smutku.

Projevy oslabení energetické dráhy srdce a tenkého střeva:
hysterie, nezadržitelný smích (člověk se směje a neví čemu), duševní neklid, nadměrné citové reakce, citová labilita, neschopnost se vcítit, poruchy řeči, neschopnost komunikace, poruchy paměti, zapomnětlivost, poruchy spánku a chování, averze k horku a upovídanosti.

Margaríny jsou zdravotní riziko

Všechno, co bychom měli vědět o transfigurovaných tucích.

Oč jde a jak to začalo..

Transfigurované mastné kyseliny (anglicky trans-fats) jsou určité druhy nenasycených tuků (mohou být mono-nenasycené nebo poly-nenasycené).

Transfigurované tuky se v přírodě vyskytují v nevelkém množství v masu a mléčných produktech. Tyto přirozené látky ale nepředstavují žádný problém.

Transfigurované tuky z regálů v obchodech s nimi ovšem nemají mnoho společného. Jsou vytvořené průmyslově částečnou hydrogenací rostlinných olejů a živočišných tuků. Tento chemický proces byl vyvinut na počátku 19. století a první výrobek zpracovaný touto metodou poprvé přišel do prodeje v roku 1911 pod názvem Crisco.

Na rozdíl od přirozených nejsou transfigurované tuky potřebné, a také nejsou právě prospěšné zdraví. Konzumace transfigurovaných tuků pětkrát zvyšuje riziko koronární srdeční choroby. Zdravotníci proto celosvětově doporučují omezení spotřeby transfigurovaných tuků na stopová množství. Transfigurované tuky získané částečnou hydrogenací olejů jsou obecně považovány za mnohem horší než přirozené.

A teď je to zajímavé…

Margarín byl původně vyroben jako krmivo, po němž měli rychle přibývat krocani. Ty ale místo toho zabíjel. Ovšem lidé, kteří předtím vložili do výzkumu všechny své peníze, chtěli, aby se jim vrátily, a tak dali hlavy dohromady a uvažovali, co udělat, aby je dostali zpět.

Původně to byla bílá hmota bez chuti a zápachu, takže do ni přidali žluté barvivo a umělou příchuť, a začali to lidem prodávat místo másla.

Tak co, chutná?

ZNÁTE rozdíly mezi transfigurovanými tuky (margaríny) a máslem?

 • Obojí má stejné množství kalorií.
 • Máslo má, při 8 gramech oproti 5 gramům v margarínu, o něco více nasycených tuků.
 • Máslo podporuje vstřebání mnoha dalších živin z jiných jídel.
 • Máslo má spoustu nutričních výhod, zatímco margarín jen pár a to ještě přidaných chemiky! Máslo chutná mnohem lépe než margarín a může povznést chuť ostatních jídel.
 • Máslo tu je po staletí, ale margarín méně než 100 let.

A teď o transfigurovaných tucích….

Margaríny obsahují velmi mnoho transfigurovaných mastných kyselin (některé přes 50% … a ví někdo, CO je těch zbývajících 50%?)

 • Podle poslední studie Harvard Medical, může konzumace margarínů, ve srovnání s těmi, které konzumují stejné množství másla, zvýšit počet onemocnění srdce u žen o 53%.
 • Zvyšují celkový cholesterol a LDL (to je ten škodlivý cholesterol) a snižují HDL cholesterol, (prospěšný cholesterol).
 • Až pětinásobně zvyšují ohrožení rakovinou.
 • Snižují kvalitu mateřského mléka.
 • Snižují odpověď organismu na antigen (imunita).
 • Snižují odezvu těla na inzulín.

Ale co je nejhorší ….

Margarínu chybí pouze jediná MOLEKULA – aby z něj byla 100% umělá hmota!!!

To poslední by samo o sobě mělo postačit k tomu, aby se soudný člověk ihned a do konce života vystříhal konzumace jakékoli formy „umělých jedlých tuků“, a čehokoli jiného, co prošlo hydrogenací.

Transfigurované tuky jsou nepřirozené, a proto je tělo nikdy nemůže strávit a spotřebovat ve formě energie. Ale ani správně vyloučit. Hromadí se v něm, lepí se na buňky, které dusí. Ucpává to arterie, ztučňuje játra a bez ohledu na tělesnou námahu nebo cvičení s tím nic neuděláte. Takže mrtvice, infarkt, selhání jater nebo ledvin nebo rakovina číhají hned za rohem.

Nevěříte? Zkuste tohle:

Kupte vaničku umělého jedlého tuku, otevřete to a nechte někde venku ve stínu nebo v garáži. Po několika dnech pozorování si povšimnete několika věcí:

 • nepřiblíží se k tomu žádní hlodavci, žádný hmyz, ani otravné octomilky, ba ani švábi;
 • ani po letech se to nezkazí a nezačne jinak páchnout;
 • nemá to žádnou výživnou hodnotu, takže to nic nebude žrát a nic na tom ani v tom neporoste;
 • dokonce i plísně a mikroorganizmy se tomu vyhnou (a to už je co říct!!).

Proč to nic živého nechce? Protože to je z 99.99% plast, který život zabíjí!!

Co takhle rozpustit si na pánvi kelímek od jogurtu a namazat si to na topinku? Ne? Tak proč jíte margaríny?

Pamatujte: COKOLI zabíjí život, zabíjí i VÁS …. jen pomaleji.

Poznámka lékaře nakonec

Konečně to nějaký chemik napsal. Rád bych k tomu dodal, že pokud vyšetřuji pacientky s podkožními lipomy a celulitidou na ultrazvuku, shodně odpovídají, že jí pouze umělé tuky, že žijí „zdravě“. Po pravdě, s takto zdravě žijícími ženami je vhodný jen čistě profesionální kontakt. Jejich tělesné schránky totiž připomínají živoucí mumie.

Kdyby kdysi zvýšili příjem těchto umělých tuků v jídelníčku některých komunistických prominentů, byli by dokonale nakonzervovaní, takže by se k posmrtnému uchování jejich pozůstatků nemusela stavět nákladnou technikou vybavená mauzolea. (MUDr. Studnička)

Vliv margarínu na lidský organismus

Většina odborníků na výživu dnes prohlašuje, že obyčejné máslo je lepší – pokud ho jíme s mírou. Není pochyb o tom, že máslo je přírodní produkt, zatímco margaríny musí být vyráběny složitým technologickým procesem a nejsou tedy přírodním tukem. Margarín by zůstal bez vydatné pomoci barviv a jiných přísad nevábnou šedivou hmotou. Do másla, na rozdíl od margarínu nemusí být vitamíny přidávané uměle. Máslo obsahuje přírodní vitaminy, ze kterých jsou nejdůležitější A a D. Vitamin A je potřebný pro dobrý zrak a zdravou pokožku a navíc je důležitý antioxidant. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku, důležitého prvku pro zdravé kosti a zuby.

Tak. Teď už to víte! A povězte to přátelům…

Pokyny pro práci při vážných onemocněních

1. Změna stravovacích návyků

 • Makrobiotika – bezkonkurenčně nejlepší systém, léčící jakákoliv závažná onemocnění
 • dělená strava bez masa s hojností čerstvé zeleniny a zásadou, že po čtyři hodiny od vstávání se jí jen ovocné šťávy a čerstvé ovoce

Je třeba pečlivě studovat obaly potravin. Pokud potravina obsahuje konzervační látky, či emulgátory, barviva či jiné chemické přísady, je nutno ji zcela vyloučit. Nahradit cukr bílý cukrem přírodním, vyloučit ocet, bílou mouku nahradit moukou celozrnnou, pohankovou, apod., sůl kamennou nahradit solí mořskou, může být s přídavkem jódu. Protože není ve stravě maso a ryby, je možné doplňovat jód i v pilulkách (kelp – volně k dostání v lékárnách, např. od firmy Walmark) nebo používat při vaření mořské řasy. Vyloučit zcela kávu a normální čaj. Nahradit čistou vodou bez bublinek (vyplachuje z těla nežádoucí látky zejména, je-li pita nalačno) a bylinkovými či ovocnými čaji. Mezi jídly dodržovat cca 3 hodiny odstup a jíst menší dávky. Tento způsob stravování umožní tělu, aby energii, kterou jinak potřebuje na zpracování stravy, věnovalo uzdravovacímu procesu.

Ze začátku mohou nastat drobné potíže, ty však brzy pominou.

 • Doporučený kurz makrobiotického vaření: paní Kubíková, Hostivice, tel. 220980501
 • Doporučená literatura: Makrobiotika – Jarmila Průchová, Michio Kushi, různé makrobiotické kuchařky

2. Sehnat si reflexního terapeuta, pravidelné ošetření reiki.

3. Mentální práce

Příčinou rakoviny je obvykle: nenávist, závist, odpor, křivda nebo karmické zatížení. Proto musíme na mentální rovině zpracovat příčinu onemocnění. Zbavíme-li se příčiny, následek (rakovina) odezní zakrátko sama. To platí pro všechna onemocnění. Nutné je pracovat na odpouštění:

Člověka, který nám ublížil nebo kterému jsme ublížili my, si představíme na pódiu divadla. Budeme k němu hovořit, aby nám odpustil, my mu též odpouštíme, vysvětlujeme mu okolnosti, posíláme mu lásku, Světlo, dáváme mu svobodu. Každý den k němu takto budeme v meditaci hovořit a představovat si jej, dokud se nezačne usmívat a jednou z pódia odejde. Pracovat takto denně alespoň čtvrt hodiny. Jedná-li se o více lidí, vytvoříme si seznam, na jehož začátku budou naši rodiče. U žen nejprve otec, pak matka, u mužů je to obráceně. Nakonec se můžeme postavit na pódium i my sami. Někdy je právě odpuštění sobě nejtěžší. Tento způsob odpouštění je velmi účinný.

4. Základním tvůrčím principem je láska.

Je proto nutné odstranit z myšlení negativní myšlenky a polaritu (dělení na dobré a špatné, možné či neskutečné, apod.). Svět se dělí pouze na lásku a nelásku. Hlídat si proto myšlenky, jakmile se objeví nějaká negativní, ihned ji zpracovat tímto způsobem:

„Jsi hodná myšlenko, že jsi mne navštívila, ale už tě nepotřebuji. Neruš mne nyní. Odpouštím ti a s láskou tě propouštím ze svého života.“

Po čtrnácti dnech by měla být mysl vyčištěna. Takto pracovat během dne (vědomá mysl – špička ledovce). Večerní meditace by měla začínat uklidněním mysli a tímto propouštěním myšlenek (podvědomá mysl, kde je ukryto největší množství těchto negativních myšlenek).

5. Dále je nutné meditovat a relaxovat.

Relaxuje se nejúčinněji tak (speciálně pro nemocné), že si představujeme zářivě bílé či světle modré Světlo, jak prostupuje pomalu našima nohama, všemi našimi orgány, rukama, hlavou. Postupujeme pomalu a se všemi detaily. Po skončení se zahalíme do tohoto bílého Světla. Chvíli setrváme. Totéž opakujeme s fialovým Světlem.

Celý postup by měl trvat cca 1 hodinu.

6. V relaxovaném stavu lze použít ještě představivost:

 • představujeme si se zavřenýma očima, že stojíme pod sprchou a proudy vody vyplavují všechny zasažené buňky z těla. Když se ve skutečnosti sprchujeme, můžeme použít tutéž představu.
 • představujeme si, že každá sklenička vody, kterou pijeme, je zmagnetizována a při průchodu tělem k sobě přitahuje všechny zasažené buňky a vyplavuje je z těla ven. Tutéž představu můžeme použít i ve skutečnosti při pití vody.

8. Do všech potravin a nápojů, které chceme jíst či pít, vložíme energii následujících slov:

Já jsem, já jsem, já jsem ta Boží Přítomnost, která naplní toto jídlo a pití životadárnou esencí a dokonale uzdravující Boží energií, kterou do sebe pojmeme a která obnoví naše tělo k dokonalému zdraví a věčnému mládí.

Toto řeknete procítěně před požitím jakéhokoliv jídla.

9. Vytvoříme si okolo sebe ochranný elektronický obal, a to každé ráno a večer, abychom byli neustále chráněni.

Já jsem, já jsem, já jsem ten mocný ochranný elektronový obal okolo mne, který mne neustále obklopuje a je naplněn Boží láskou a dokonale uzdravující Boží energií, která vyzařuje dovnitř i ven a kterou já neustále zesiluji.

Meditace se nejlépe provádí tak, že si sedneme do pohodlné polohy (nebo lehneme tak, abychom neusnuli) a snažíme se vnímat své duchovní srdce (na úrovni srdce tělesného uprostřed hrudi). Můžeme si tam představovat růžové Světlo. Jakmile se objeví nějaká myšlenka, nerozvíjíme ji dál, jen ji pozorujeme a necháme ji odeznít nebo použijeme mantry „ÓM“, kterou opakujeme do ztišení, abychom se zase mohli ponořit do klidu svého středu. Negativní myšlenky zpracováváno tak, jak je výše popsáno. Je to otázka cviku, na začátku budete meditovat chvilku a postupně budete čas meditace prodlužovat, až na třikrát denně po půl hodině.

11. K navození do meditačního stavu lze s úspěchem použít relaxaci a hlavně modlitbu:

Otčenáš – ne však oddrmolit, nýbrž procítit s vědomím řečeného.

Když se člověk v myšlenkách obrací k Bohu a prosí o odpuštění za vše, čeho se dopustil, v jeho duši a těle dochází k podivuhodným změnám. V tomto okamžiku člověk přiznává svou nedokonalost a otvírá se tomu, kdo nás stvořil, získává od něj sílu k proměně a k nastolení harmonie s vesmírem.

Když někdo ublíží, prosit o odpuštění za to, že jste ublížil(a) vy. To blokuje karmické programy rodičů a našich minulých životů, které vás do této situace přivedly. Pak je třeba žádat o odpuštění za to, že jste nedokázal(a) odpustit jinému a urazil(a) jste se na něj a teprve pak prosit o odpuštění útočníka – za to, že se urazil a že zároveň ublížil vám.

Při každé křivdě se musíme pokusit člověka vnitřně ospravedlnit a pak mu dopustit. Jedině takovým chováním lze blokovat karmické programy zkázy a rozpadu, to pomůže uchránit vaše zdraví a zdraví vašich dětí.

12. Modlitby:

 • Bože, prosím Tě, všichni svatí, prosím vás, všichni živí i mrtví, prosím vás, odpusťte mi, co zlého jsem vám způsobila. Jsem jenom člověk, který neumí domyslet dosah svých činů. Hluboce toho lituji a svým životem dokážu, že jsem vašeho odpuštění hoden (hodna).
 • Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, buď vůle Tvá a dej ať pochopím, že nemoc má je Tvou milostí, má bolest je učitelem mým a utrpení ukazuje cestu do království nebeského v nás. Amen.

Modlitbu prosím nepodceňovat. Má rozhodující význam.

13. Jak již bylo zmíněno, základním tvůrčím principem vesmíru a všeho je láska.

Protože láska je schopna zrušit veškerou negaci a ničení, je třeba několikrát denně opakovat následující modlitbu za sebe i za své potomky:

Pane, ve jménu lásky k tobě jsem ochoten (ochotna) vzdát se morálky, ideálů, duchovnosti a ušlechtilosti, blízkých lidí, tužeb i života. Dej, Bože, aby moje láska k tobě stála výš, než lidské štěstí. Láska k tobě, Bože, je pro mne i mé potomky tím nejvyšším štěstím.

Ztotožněte sebe sama s láskou a Bohem, zřekněte se všeho lidského. Nemusíte se obávat, když se všeho vzdáte. Vrátí se vám to přeměněno v dobré a stonásobně zmnoženo.

14. Denně několikrát opakovat následující text:

Mé tělo stvořila nekonečná moudrost podvědomí a ta mne dokáže i vyléčit. Moudrost podvědomí zformovala všechny mé orgány, tkáně, svaly a kosti. Tatáž nekonečná a léčivá síla v mém nitru teď začíná přetvářet každý atom mého organismu, aby mne co nejdříve opět vyléčila a uzdravila. Jsem hluboce vděčný (á) neboť vím, že jsem na cestě k uzdravení. Zázračné je dílo tvůrčí síly, která ve mně přebývá.

Důležité je časté procítěné opakování „Zákona odpuštění“:

Já jsem, já jsem, já jsem zákon odpuštění a ten stravující fialový oheň, měnící každou chybu, kterou jsem kdy učinila. Já jsem zákon odpuštění a ten stravující fialový oheň, měnící všechny chyby, učiněné lidstvem.

Hlavně, prosím, pracujte denně. Je již dokázáno, že každá nemoc má svou psychickou příčinu. Pro povzbuzení si můžete říci o ošetření léčitele nebo nechat se ošetřit reiki-energiemi. Pamatujte si, že operace nic neřeší. Odstraní možná jen vrcholek ledovce. Bez změny vzorce chování se nemoc vrací nebo pokračuje navzdory operaci, chemoterapii i ozařování. Je třeba tedy pracovat na změně sebe sama, aby byly odstraněny příčiny nemoci.

(Zpracovala: Eva Melzerová, viz Kontakt)