Učení „Já jsem“

Mé setkání s učením „Já jsem“

Již při I. stupni reiki mne mistr seznámil s tímto učením. Velice mne zaujalo. S jeho používáním se začaly v mém životě prosazovat další nádherné změny, potkávaly mne příjemné „náhody“ a můj duchovní vývoj se velice urychlil. Nestačily mi již pouhé útržky tohoto učení, které jsem měla k dispozici. Začala jsem tedy shánět zdroj. Po dlouhém pátrání se mi podařilo základ tohoto učení v zahraničí sehnat. Teprve však po získání jistoty, týkající se mého životního úkolu, jsem se rozhodla, s laskavým svolením bytostí Světla, tyto knihy přeložit a na vlastní náklady vydat ve formě skript. Viz Nabídka publikací.

jajsem200a.jpg

Co je učení „Já jsem“

„Já jsem“ neznamená zdůraznění naší osobnosti, našeho ega. Vyřknu-li slovo „Já“, pak jsem od tohoto okamžiku v použití Boha. Vyslovím-li „Já jsem“, pak je od této chvíle dána do pohybu Boží Síla, Boží moudrost, Boží inteligence, Boží láska, která je nyní připravena a očekává vyslovení toho, co chceme. Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci. Přání je třeba vyslovovat s patřičnou pokorou a láskou, s procítěním našeho přání. To, co chceme, vyslovujeme také s plnou důvěrou a neotřesitelnou vírou a jistotou, že nám bude vyhověno. Pochybnosti, nevíra a nedůvěra znemožňují realizaci našeho přání. Po „Já jsem“ má vždy následovat pozitivní prohlášení, protože bude splněno vše –

i to nedobré – co by mohlo být vysloveno.

„Já jsem“ znamená uvědomění si Boží přítomnosti v nás i v každém člověku.

Praktické použití

Pomocí pozitivních prohlášení – pevně formulovaných vět – lze například posílit zdraví, uzdravit, získat více energie, ochránit se na cestách, odrušit negativní vyzařování elektrických přístrojů, mobilních telefonů, navštívit naše minulé životy či zjistit svůj životní úkol, odstranit geopatogenní i patogenní zóny, zbavit negativních bytostí, uzdravovat ve chvilce jednotlivce i skupiny lidí, vyrábět živou vodu, homeopatika či různé esence z čisté vody, podpořit svůj duchovní růst, žít v souladu s Božím plánem. Nelze vyjmenovat všechny možnosti – je to učení pro denní praktické používání. V neposlední řadě je velmi významnou podporou při používání reiki – zesiluje účinek při léčení. Reiki působí samo o sobě a nemusíte mu věřit. Při používání duchovního učení „Já jsem“ je však víra v jeho účinnost nezbytností.

Z bodu Světla v Boží mysli

kéž proudí Světlo do myslí lidských.

Kéž Světlo sestoupí na zem.

Z bodu lásky v Božím srdci

kéž proudí láska do srdcí lidských.

Kéž se Kristus vrátí na zem.

Ze středu, v němž poznáváme Boží vůli

kéž účel vede malé lidské vůle –

ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

Ze středu, jejž nazýváme lidské plémě,

kéž vychází plán lásky a Světla

a zapečetí bránu, za níž sídlí zlo.

Věty Já jsem + komentář

Z publikace „Hovory o Já jsem“, která je základem tohoto učení, jsem vybrala všechny věty, které níže uvádím i s komentářem a stránkou, na které je příslušná věta v publikaci uvedena.
 

K uklidnění sama sebe zaujměte tento postoj:
Já si nenechám klást podmínky od nikoho a od ničeho, kromě od Boha. Já jsem, jako všechno dobré, veden(a) pouze Bohem. (10)

K přetvoření všeho vědomí – mocný výrok:
Já jsem těmi otevřenými dveřmi, které nemůže žádný člověk uzavřít. (12)

Při vyjití na ulici – nebudete dále bez porozumění bloudit životem, ale pocítíte v každém pohybu, který vykonáte, Boha v činnosti:
Je to Boží inteligence a síla, s jejichž pomocí jdu a je to Jeho inteligence, díky které vím, že „Já jsem“ a kam jdu. (14)

Všechno, co jednotlivá bytost může jakkoliv potřebovat, obdrží pomocí jednoduchého rozhodného konstatování:
Já jsem ta bohatá hojnost Boží, která se právě teď a trvale stává viditelnou k mému použití. (15)

Mocný výrok k překonávání překážek na duchovní cestě:
Já jsem vzkříšení a život. (16)

K žákům pro upevnění víry:
Já jsem posel této pravdy a jako takový říkám slova pravdy, která přinesou jisté výsledky, pokud budou udržována v mysli a použita bez váhání. (17)

K vnitřnímu osvícení:
Já jsem to plné pochopení a osvícení této věci, kterou znám a které bych chtěl(a) porozumět. (17)

K uskutečnění čehokoliv:
Já mám tu schopnost toto vykonat. (17)

Uvědomění si jednoty:
Já jsem zde a Já jsem tam. (19)

Všeobecné zjištění:
Já jsem naplněná činnost a nesoucí síla každé pozitivní věci, kterou si přeji. (22)
Já jsem tady a Já jsem tam a Já jsem ta síla, která všechny věci očišťuje. (23)
Já jsem tou vznešenou Přítomností, Já jsem tou vítěznou silou, Já jsem Tvou mocnou energií, Tvým stravujícím plamenem v každé hodině.
Já vám přináším pozdravy ze srdce tvořivého ohně. (23)

Síla Božího života, která bije ve vašich srdcích, je bezpodmínečným důkazem, že v sobě nosíte inteligenci a Boží sílu, kterou můžete rozpustit a strávit všechny omyly a disharmonické výtvory, které jste k sobě vědomě nebo nevědomě přitáhli. K takovémuto nežádoucímu výtvoru můžete říci:
Já jsem ten mocný stravující plamen, který nyní stráví všechny minulé a dnešní omyly, jejich příčiny a následky a všechno nechtěně stvořené, za které je zodpovědné mé vnější Já. (25)

Proti pochybnosti a strachu:
Já jsem ty otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít, ta brána k velké hojnosti Boha, který čeká na to, aby se se vší mocí do tebe vléval, aby tě léčil, žehnal ti a bohatě tě obdaroval. (25)

Vyjádření dokonalosti:
Já jsem ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a mého těla v tomto okamžiku. (25)

Pokud se zdá, že schází k řešení nějakého úkolu potřebná síla:
Já jsem ta mocná Přítomnost této čilé zářící energie, která proudí mou myslí a mým tělem a která odmítá vše, co jí není rovno. Já se navždy stavím do této čilé zářící energie a radosti. (26)

Vyjádření dokonalosti. Vybídnout tu mocnou Přítomnost toho Já jsem, vyslat ji do svých záležitostí a do svého světa, poručit jí strávit všechno, co jí není rovno a nahradit vše mocnou dokonalostí Boží, tím Já jsem.
Já jsem ta nejvyšší moc – to tvořící Božství. (26)

Vyslat do svých záležitostí a do svého světa tu mocnou Přítomnost toho Já jsem, poručit jí strávit všechno, co jí není rovno a nahradit vše mocnou dokonalostí Boží, tím Já jsem. Postavit se v místnosti a prohlásit velitelským tichým tónem:
Já jsem Mistrem svého světa. Já jsem ta vítězná inteligence, která jej ovládá. Posílám do svého světa tuto mocnou zářící inteligentní energii Boha. Já vyžaduji, aby stvořila vše dokonale, aby přinesla hojnost Boží a zviditelnila ji v mých rukou a k mému použití. Já nejsem již více malým dítětem Krista, nýbrž mistrovskou Přítomností, dorostlou do plné výše a Já pravím i vyžaduji s plnou mocí. (26)

Vy jste tím nejvyšším vládcem ve vašem světě a vše, co musíte udělat ke své ochraně, je obsaženo ve slovech:
Já jsem ten mocný magický ochranný obal okolo mne, který je nepřekonatelný a který odvrátí každou rušivou myšlenku, každou disharmonii, která by chtěla ke mně proniknout. Já jsem ta dokonalost mého světa a tento stojí vlastní silou. (26)

Touha po Nanebevzetých Mistrech:
Já jsem ta viditelná Přítomnost oněch velkých milovaných Nanebevzetých Mistrů, od kterých si přeji, aby se přede mnou zjevili a o jejichž pomoc prosím. (26)

Rozpuštění nesouladu:
Já jsem to nejvyšší v člověku, kamkoliv jdu – Já jsem tvořící Božství. (27)

Urychlení vnitřního vývoje. Kdo se má znovu inkarnovat, měl by přikázat:
Já se příště narodím v rodině velkého Světla. (27)
Já jsem čistá elektronová esence, která naplňuje mou mysl a tělo a já nestrpím nic jiného. (28)
Já jsem vždy tou vítěznou Přítomností toho mocného Já jsem. (28)

Říkejte často a pociťte, jak mocný proud elektronové esence naplňuje vaši mysl a vaše tělo a neprodleně vypne veškeré rušivé dění a propůjčí vám vědomí mistrovství a vítězství:
Božská Přítomnosti! Nech proudit své záření touto myslí a tímto tělem a nařiď, aby Tvá moudrost vždy řídila každou vnější činnost. (28)

Léčivé záření, které naplňuje domov. Léčení národů a jednotlivých lidí:
Já jsem všudypřítomný(á) a když se rozšíří mé vědomí tak vím, že jeho síla se všude vrhá do činů, a to v buňkách skupin ve světě, jako i v tělech jednotlivců. (28)

Zjistíte-li, že se někdo blíží, udržujte ve svém vědomí:

Já jsem to čisté záření lásky, které tyto lidi obklopí a tímto rouchem je obejme, když přicházejí a když odcházejí. (29)

Když má být něco nutně vykonáno v tělesné činnosti. Vezmeme-li si toto vědomí sebou závojem spánku, uschopníme duši, aby mohla být s neomezenou silou činná mimo tělo:
Pomocí té mocné síly a inteligence, té „Já jsem“ se vydávám, zatímco mé tělo spí, kupředu a spojuji se s touto potřebou, ať je to cokoliv, abych to bohatě splnil. (30)

Ochranná myšlenka na moři:
Bůh je všemocnou silou, která řídí a ochraňuje tuto loď, proto se tato pohybuje v oblasti bezpodmínečného bezpečí. (31)
Ochrana automobilu:
Bůh je vševidoucí a vševědoucí. Předvídá a přirozeně zabrání každé nevítané srážce. (31)

Vyjasnění a vyčištění cesty na kilometry dopředu a ochrana při jízdě autem:
Bůh řídí toto vozidlo. Protože Bůh toto vozidlo řídí, nemůže nás nijaká překážka rušit. (31)

Elektronový pás okolo jiných lidí:
Já jsem ten ochranný elektronový pás okolo (X.) (31)

Opakujte často:
Já jsem ta všudypřítomná, všemocná, ochraňující inteligence, která vládne této mysli a tomuto tělu. (31)

Říkejte často:
Já jsem ta Přítomnost, která tvoří Mistrovský domov. (32)

Pokud si přeji zdraví ve svém těle, řeknu:
Já jsem ta Přítomnost, která plní toto tělo čirou elektronovou silou. (32)

Uznání a vyvolání následujícího děje:
Já jsem vzkříšení tohoto pozemského těla právě teď. (32)

Zdraví:
Já jsem ta dokonalá činnost každého orgánu a každé buňky mého těla. (32)

Zdraví:
Já jsem dokonalost a zdraví, které se projevuje v každém orgánu mého těla. (32)

Chcete-li velkou inteligentní činnost:
Já jsem ta dokonalá inteligentní činnost v tomto těle. (32)

K vyjasnění rozumu, očí a uší, prociťte a myslete:
Já jsem ta dokonalá inteligence, která je činná v tomto mozku. (32)
Já jsem ta dokonalá síla zraku, dívající se těmato očima. (32)
Já jsem to dokonalé slyšení těmato očima. (32)

Říkejte stále znovu:
Já jsem ta jediná Přítomnost, která v této věci jedná. (32)
Já jsem ta jediná Přítomnost, která působí v mém světě. (32)

Chcete-li něco najít:
Já jsem ta inteligence, to vševidoucí oko, které toto najde. (32)

Chcete-li prosvítit nějakou místnost:
Já jsem to Světlo této místnosti. (32)

Chcete-li prosvítit vnitřně své vlastní tělo a učinit jej viditelným, řekněte:
Já jsem to viditelné prosvětlení tohoto těla právě teď. (32)

Říkejte často a budete vždy ihned vědět, co musíte udělat, a odstraníte každou překážku z cesty:
Já jsem ta stravující síla a Přítomnost každého kousku plodu, pochyb a nedůvěry mého vnějšího myšlení, pokud směřuje proti nepřekonatelné činnosti toho „Já jsem“. (33)
Já jsem to dokonalé činné porozumění, Já jsem všude přítomen(mna) a konám vše, co je požadováno. (33)
Já jsem zářící inteligentní činnost v myslích lidí. (33)
Já jsem ten Mistr, který působí v mozku každého člověka, který uskutečňuje lásku, spravedlnost, mír, soulad a dokonalost v naší milované vlasti. (33)
Já jsem tedy a Já jsem tam a Já jsem všude, Já jsem klidný(á) ve Tvé vznešené Přítomnosti, která zjevuje Tvou lásku, moudrost a sílu a úsudek. Já mám všechna Tvá jasná vidění a vidím daleko za hranici lidských možností. (33)
Já Ti děkuji a chválím Tě, že Já, nyní a vždy, poznávám pouze Tvou mocnou, vítěznou Přítomnost a přijímám ji ve všech věcech, ve svém životě, ve svém světě, ve své mysli a ve svém těle. (33)

Pro požehnání:
Já jsem ta vznešená, vítězná Přítomnost, která plní všechna úřední místa. (34)

Pro odvahu a sílu:
Já jsem tady a valím se jako příboj a přináším, co jste si přáli. (34)

Potřebujete-li harmonii v mysli nebo těle:
Já jsem tedy a stvořím ji hned. (34)

K urovnání vnějších poměrů a záležitostí vzhledem k vašemu světu:
Já jsem to tvoření a viditelná Přítomnost toho, co si přeji a nikdo tomu nemůže zabránit. (35)

K věčné svobodě:
Já jsem vítězná Přítomnost. (36)

Chcete-li učinit něco nezvyklého:
Já jsem Božím srdcem a nyní přináším nápady a díla, která ještě nikdy nebyla stvořena. (37)
Já jsem to, co si přeji stvořit. (37)

Proti každému stavu nedokonalosti, zvláště ve vysokém stáří:
Já jsem ta dokonalost člověka. (38)

Pověřte vědomě tu „Já jsem inteligenci“ použít vše, co je zapotřebí:
Já jsem inteligence a tvořím potřebná slova. (38)

Ovládnutí zvířete:
Já jsem tady a Já jsem tam a Já nařizuji být tiše. (38)

Při sebemenší známce rušení nebo odporu uklidnit veškerou vnější činnost:
Já jsem tou poslušnou inteligentní činností v této mysli a v tomto těle, Já jsem řídící silou a tvořím harmonii. (39)

Nedopustit, aby vznikl pocit odporu, kritiky nebo jiné činnosti. Několikrát denně tiše prohlásit:
Já jsem ta nepřekonatelná stráž nad mým rozumem, mým tělem, mým domovem, mým světem a nad mými záležitostmi. (40)

Říkejte často:
Já jsem to plné osvobození té tvořící Božské lásky. (40)

Prohlásit tiše jako přípravu na den, s velkou radostí a pevně, s věděním o síle, která v takovém prohlášení působí:
Já jsem tou řídící láskou, moudrostí a silou s jejich příslušnou inteligentní činností, která se dnes projevuje v té nejmenší věci, kterou myslím nebo konám.
Já poroučím této nekonečné činnosti být zde v každém okamžiku a bdít nade mnou trvale, abych se mohl(a) pohybovat, mluvit a jednat jen v souladu s Božím pořádkem. (40)

Během dne upevňovat kdykoliv ve svém vědomí, kdykoliv si vzpomenete:
Já jsem ta přikazující, vedoucí Přítomnost, která dnes vše přede mnou dává do pohybu a já poroučím dokonalý mír a harmonii pro všechno mé konání. (40)

Pro zdraví, je-li nějaký orgán vzdorovitý, pak je správné ihned prohlásit a uchovat si:
Já jsem ta jediná a dokonalá síla, která tu jedná. Proto musí jakékoliv zdání nějakého rušení ihned zmizet. (41)

V krátké době může být dosaženo ohromných výsledků rozhodným používáním takovýchto zdůraznění:
Já jsem to čiré vnuknutí. (42)
Já jsem to čiré Světlo, které zde vidím v činnosti. (ve stejném okamžiku viditelné vnitřní vizí ve vlastním těle) (43)
Já jsem to čiré zjevení všeho, co si přeji vědět. (43)
Já jsem ta vzestupující bytost, kterou si nyní přeji být. (43)
Já jsem, právě teď, mým věčným osvobozením ode vší lidské nedokonalosti. (43)
Já jsem tou řídící silou této činnosti a proto je vždy normální. (43)

Setrvat u velké pravdy:
Ty jsi tam, kde je tvé vědomí, neboť já jsem všude. (45)

Setrvat pevně v poznání pro snazší dosažení mistrovství:
Já jsem silou mého sebeovládání neustále. (45)
Silou elektronového kruhu, který jsem stvořil(a) se mne již déle nemohou dotýkat pochyby a obavy! Radostně se chápu žezla, toho „Já jsem“ a odvážně vstupuji do těchto vyšších sfér a přeji si udržet si dokonalé, jasné a vědomé vzpomínky na mou tamnější činnost. (45)

Ochrana před každou ranou, před každým vyrušením vnějším rozumem nebo jinými lidmi, cokoliv by podnikali:
Já jsem ta jediná všemocná činná Boží Přítomnost v mém těle a v mém světě. (45)

Úspěch:
Já jsem Bůh v činnosti. (49)

Cítíte-li nebo vysíláte-li kritiku, odsuzování nebo nenávist a prohlásit tiše k oné osobě, kterou se cítíte znepokojen(a):
Já ti posílám hojnost té Boží lásky mé bytosti, abych ti žehnala a obšťastnila tě. (49)
Já jsem to bohatství, ta hojnost, ta hmota, která je již zdokonalená v každé pozitivní věci v mém světě, kterou bych si jen dovedl(a) jakkoliv představit nebo přát. (50)

K udržení jmění:
Bůh je tou silou, která tvoří a udržuje. (50)

Po ohromných ztrátách:
Já jsem to bohatství – Bůh v činnosti, který se nyní projevuje v mém životě a v mém světě. (50)

Každý jednotlivec, který zdánlivě utrpěl velkou finanční ztrátu, by měl neprodleně použít zjištění:
Já jsem vzkříšení a život mých záležitostí, mého porozumění nebo všeho toho, k čemu si přeji směrovat svou pozornost. (50)

Tato myšlenka, ve které můžete neustále žít, působí zázraky, nepřináší jen vám samotným klid a mír, ale uvolňuje také neomezené dary Přítomnosti:
Já jsem to dokonalé tvořivé myšlení a cítění, přítomné všude v myslích a srdcích lidí. (51)

Tuto myšlenku můžete použít s mohutnou silou na všechno:
Já jsem ten mocný zákon Boží spravedlnosti a ochrany, který je činný všude v hlavách a srdcích lidí. (51)
Já jsem Boží láska, která všude naplňuje hlavy a srdce lidí. (51)

K uvolnění plné činnosti Boží:
Já jsem ta všemocná Boží síla. (52)
Já jsem ta vědomá paměť těchto věcí. (52)
Já jsem ta vědomá paměť a vědění v použití těchto věcí. (52)

Řeknete-li toto, v tom samém okamžiku se to stane skutečností:
Ta Přítomnost toho „Já jsem“ se odívá do mého věčného nejvyššího světelného roucha. (52)

Mějte stále na paměti:
Já jsem ta dokonalá vyrovnanost v projevu i činu po všechny časy. (52)

Ochrana:
Já jsem ta ochraňující Přítomnost. (52)

Potvrzení pro soudní případy. Kdo nestojí právě uprostřed projednávaného případu, nechť řekne toto:
Já jsem zákon. (52)
Já jsem spravedlnost. (52)
Já jsem ten soudce. (52)
Já jsem ten soud. (52)

Pro vykonání Boží spravedlnosti:
Já jsem všemocný. (52)
Já jsem ten zářící lesk, který naplňuje každé stvoření. (52)
Já jsem život, který proudí všemi zjeveními. (52)
Já jsem ta inteligence, která řídí veškerou vnitřní i vnější činnost a sjednocuje ji k dokonalému konání. (52)
Já jsem ta nevyčerpatelná energie, která je řízena Tvou nádhernou nekonečnou inteligencí. (52)

Pro pravý spolehlivý Božský pocit:
Já jsem ty nejvyšší inteligentní činnost skrze mou mysl a srdce. (53)

K urychlení svého osvobození z určitých zážitků nebo vnější činnosti. Toto přinese ten nejrychlejší úspěch, který může dovolit zákon vašeho Já:
Já jsem ta nařizující Přítomnost, ta nevyčerpatelná energie a Boží moudrost, která moje přání splní. (53)

Největší výsadní právo žáka:
Já zůstávám nyní tou Přítomností, tím „Já jsem“ nedotčen vnějším narušováním. Vesele skládám své perutě a bydlím v té dokonalé činnosti Božího zákona a spravedlnosti mého bytí a poroučím všem věcem uvnitř mého kruhu, aby se zjevily v dokonalém Božím pořádku. (53)

Nezapomenout na použití věty:
Já jsem ta síla, ta odvaha pohybovat se trvale kupředu vším, co mi mohou přinést všechny zkušenosti a zůstávám veselý(á) a v dobré náladě, navždy již naplněn(a) mírem a harmonií skrze tu nádhernou Přítomnost, to „Já jsem“. (54)

Pro žáka neexistuje neúspěch, protože ví:
Já jsem ta podporující, nevyčerpatelná síla a inteligence. (54)

Nezapomenout, že síla tvoření z neviditelného leží uvnitř té „Já jsem Přítomnosti“:
Já jsem zde ten životní princip a inteligence v tomto těle. (54)
Já jsem všude, roven(rovna) srdci Božímu, té řídící inteligenci vesmíru. (54)

Přeji-li si zhmotnit nějakou věc, pak vím:
Já jsem ta činná síla, Já jsem ta řídící inteligence, Já jsem ta hmota, na kterou je působeno a Já ji přivádím do viditelné formy a dávám ji sobě k dispozici. (54)
Já jsem ta Přítomnost, která stojí nade vším. (54)
Já jsem ona velká Přítomnost, která vás podporuje a nikdy neselže. (55)

Časem budete nejen nadšeni, nýbrž také překvapeni z nádherných věcí, které vám netečnost přinese:
Já jsem ona dokonalá netečnost, která vše ovládá. (56)

Pro výživnou hodnotu jídla a pití:
Já jsem ta Přítomnost, která naplňuje tuto vodu (jídlo) životadárnou esencí, kterou do sebe pojmu a která obnoví mé tělo k dokonalému zdraví a věčnému mládí. (56)

Zdůrazňujte často:
Já jsem zde a Já jsem tam. Já jsem všude vědomé konání. (56)

Poznamenejte k disharmonickým záležitostem:
Já jsem ta Přítomnost, která tomu zabrání. (56)
Já jsem to přitakávající, míruplné ovládání všech těchto poměrů. (56)
Já jsem ta řídící, ovládající Boží Přítomnost tohoto setkání nebo této situace. (56)

Tím „Já jsem“, tím univerzálním „Já jsem“ toho velkého Jedinečného nařizuji této síle, aby byla činná ve všem. (56)

Žáci, jejichž těla vykazují občas zdravotní poruchy, by si měli častěji uvědomovat:
Já jsem ten dokonale ovládnutý dech mého těla. (58)

Proti zneklidňujícím věcem, nežádoucím rozhovorům:
Já jsem ta Přítomnost, která zde bdí a rozpouští okamžitě všechno, co se pokouší mne rušit. (59)

K rozpouštění všeho negativního, všech problémů:
Já jsem ta zázraky působící Boží Přítomnost ve všem, co bych chtěl mít uskutečněno. (59)

Vše, co je ve vašem vědomí, můžete stvořit do viditelné a hmatatelné formy tímto:
Já jsem ta vlastnost toho všeho, co chci používat. (59)

Místo dechových cvičení – přinese více užitku:
Já jsem ten vyrovnávající dech. (59)
Já jsem ti přátelé, kteří se objeví, kdekoliv a kdykoliv je to nutné. (61)
Já jsem ta osvětlující, zjevující Přítomnost, díky které mi nemůže být žádnou vnější činností zabráněno se něco naučit, protože „Já jsem“ ta moudrost, „Já jsem“ to vnímání, „Já jsem“ ta zjevující se síla, která ke mně přivede vše, abych viděl(a) a rozuměl(a) a mohl(a) se naučit jednat s pochopením. (62)
Já jsem ta jediná inteligence a Přítomnost, která může být činná. (62)

Přejete-li si mír a harmonii, tak vězte:
Já jsem ta síla, která ji vytváří. (63)

Přejete-li si urovnání ve vašich záležitostech a ve vašem světě, vězte:
Já jsem ta mocná inteligence a síla, která vše urovná a nemůže tomu zabránit žádná vnější činnost. (63)

Proti bezpráví:
Já jsem ta jediná inteligence a síla, která působí ve vašem světě a ve vašich záležitostech. (63)
Já jsem ve vás je tou samoudržující a léčící silou, která se projevuje ve vaší mysli a vašem těle. (63)

Připomínejte si vždy:
Není skrytého nic, co by mi nebylo vyjeveno. (63)

Cokoliv by chtěli jiní lidé podniknout proti vám, vaše ochrana je v tom, že jim pošlete lásku Boží:
Mocné Mistrovské Já, ta „Já jsem Přítomnost“ v nitru této (každé) jednotlivé bytosti, vystup ve své vědomé síle, se svým mocným porozuměním a předvídavostí, se svou moudrostí a řídící inteligencí a nařiď, aby pro tuto bytost bylo vše v pořádku a aby mohla přijímat zasloužený mír a klid.
Já jsem ta přikazující Přítomnost, která toto nařizuje a zařídí okamžitou realizaci. Pozdvihni toto vědomí do plného, oslňujícího Světla, kde tato bytost bude schopna poznat klid a krásu, které k jejímu vlastnímu stvoření a její službě přísluší. (63)

Nenechat soucit, aby byl přitahován poměry, které jsou velmi rušivé. Říci s jistotou:
Já jsem ta jediná Přítomnost, která zde (tam) jedná. (63)

Chcete-li pomoci těm, kteří prošli takzvanou smrtí, tak řekněte:
Já jsem ta Přítomnost, která tuto bytost odnese do sfér, do kterých patří, poučí ji a osvítí. (63)

K uspořádání poměrů a osvobození od nesouladu, pro dokonalost:
Já jsem ta Přítomnost, která tam (zde) ovládá situaci a přináší uzdravení. (64)

Jedinou cestou, jak překonat trvale zneužití síly, je použití věty:
Já jsem ta ovládající Přítomnost této síly a ta jediná moc, která ji může pozdvihnout. (64)
Já jsem ta Přítomnost, jež toto vykoná a proto se to ihned stane, neboť Boží činnost působí vždy okamžitě. (64)
Já jsem tou mocnou silou této precipitace (tohoto tvoření). (65)
Já jsem vzkříšení a život. (65)
Já jsem ta síla v každém vašem činu. (65)
Já jsem to Světlo, které osvítí každou buňku vaší bytosti. (65)
Já jsem ta inteligence, ta moudrost, která řídí každé vaše úsilí. (65)
Já jsem ta všudypřítomná hmota bez hranic, kterou můžete užívat a tvořit z ní bez omezení. (65)
Já jsem Tvá síla, Tvé dokonalé porozumění. (65)
Já jsem Tvá schopnost to neustále používat. (65)
Já jsem pravda, která vám nyní dává dokonalou svobodu. (65)
Já jsem ta otevřená brána do Světla Božího, které nikdy neselže. (65)
Já chválím, Já jsem plně vstoupil(a) do tohoto Světla a užívám ono dokonalé porozumění. (65)

K otevření duchovního oka:
Já jsem ta síla Tvého zraku, která zří všechny viditelné i neviditelné věci. (65)
Já jsem ta síla Tvého sluchu, která naslouchá zvonům svobody, která mi nyní náleží. (65)
Já jsem Tvá schopnost pociťovat tu nejrozkošnější vůni dle libosti. (66)
Já jsem ta úplnost vší dokonalosti, kterou bys kdy chtěl(a) stvořit. (66)
Já jsem to plné porozumění, ta síla a to použití vší té dokonalosti. (66)
Já jsem to plné zjevení a uznání všech sil mé bytosti, toho „Já jsem“. (66)
Já jsem ta láska, ta mocná pohybující se síla, která působí v každém činu. (66)

K probuzení ještě hlubšího přesvědčení:
Já jsem všechny věci. (66)
Já jsem to vědoucí, to činné, ta dokonalost, která se nyní vytváří. (67)
Já poroučím té síle v těchto slovech, aby dnes přinesla každému, který tato slova slyší nebo čte, skutečné přesvědčení a vědění, které za nimi stojí. Řekněte svému mozku:
Já jsem to oživení buněk té (mé nebo tvé) mozkové tkáně, které je rozšíří a učiní přístupnějšími pro inteligentní řízení tou mocnou vnitřní Přítomností. (67)

Chcete-li dokonalost, říkejte často:
Já jsem ten Mistr v mém nitru, který řídí veškeré mé myšlení a dohlíží na ně, aby zůstalo v plné dokonalosti Kristově, jak si přeji. (67)

Ke zvládnutí každého vystupujícího neovládnutého hnutí:
Pouze Boží dokonalost přichází blíže. (68)

Chcete-li svobodu pro sebe, buďte si jisti, že ji musíte nejprve poskytnout všem ostatním. Je-li ten druhý v situaci, že byste mu chtěli pomoci, řekněte:
Já jsem tam to dokonalé tvoření. (68)

Myslete při dýchání:
Já jsem ta dokonalá síla každého dechu. (68)
Já jsem ten čistý vzduch mého světa. (68)

Nejprve se každé ráno postavte pevně na své nohy a řekněte plni citu:
Já jsem ta Přítomnost, která dnes naplňuje můj svět dokonalostí. (68)

Nestarejte se o mínění jiných lidí. Zaujměte postoj:
Já jsem dokonalost, která působí v každém úředníku. (68)

Každé ráno nejprve řekněte:
Dnes daruji každé věci v mém světě dokonalost, protože Já jsem dokonalost. (68)
Dávám této mysli a tomuto tělu bezpodmínečnou dokonalost a odmítám všechno ostatní. (68)
Já jsem ten zázrak a já jsem ta Přítomnost, která se vynutí svoje projevení prostřednictvím Boží lásky, moudrosti a síly. (68)

Na každého člověka přijde někdy ta doba, kdy se musí postavit s následujícími slovy svému vlastnímu stvoření:
Co je ve mně ještě nedokonalé, musí nyní ustoupit. (69)

Opakujte často s pozorností na požadované věci:
Já jsem to plné zjevení a dokonalé použití stvořit bezodkladně vše, co si přeji a zatímco tak činím, vím jistě, co se má ve vnitřním Já dokonalým způsobem stát. (69)
Já jsem ta tvořící (precipitující) Přítomnost této věci. (69)
Nenechte vzniknout žádnému pocitu zklamání:
Já jsem ta dokonalá harmonie mého myšlení, cítění a konání. (69)
Já jsem ta jediná činná Přítomnost v této věci. (69)
Já jsem ta inteligentní činnost ve vašich myslích. (69)
Já jsem ta ochrana mě samého, mého Já a mého majetku. (69)
Já jsem ta inteligence a Přítomnost, která všude působí. (69)
Já jsem ta viditelná hojnost, kterou si přeji. (69)
Já jsem ta Přítomnost, která vytváří hojnost všude tam, kde bych ji chtěl(a) použít. (69)
Já jsem ta radost, ta odvaha, ta důvěry, která pronikne celou Zemí, naplní srdce lidí a rozpustí v jejich myslích všechny myšlenky o nouzi a nedostatku, které byly stvořeny a vytvořeny chybějící důvěrou a vyslány dopředu, a které musí zmizet z povrchu zemského. (69)
Já jsem ta Přítomnost, ty dokonalá činnosti Krista v myslích lidí, naplň všechny úřady, pomáhej všem osobnostem a učiň, aby se obrátili s živoucí jistotou k původu svého bytí, tomu dokonalému životu, který se projevuje všem vnějším zjevením. (69)
Já jsem ta Přítomnost, která ohlašuje to vědomé tvořící Božství, které se všude projevuje. (69)

Zákon odpuštění:
Já jsem ten zákon odpuštění a ten stravující plamen pro veškerou neharmonickou činnost v lidském vědomí. (71)

Kdo z vás doma někdy nalezne poruchu, ten ať použije s hlubokým citem toto zjištění:
Já jsem ta dobývající Přítomnost, která nařizuje v mém domově a v mém okolí mír, lásku a harmonii. (71)

K udržení si sebeovládání a ulehčení je nutné se posadit klidně na pět minut a s vroucím procítěním si pomyslet:
Já jsem ta láskyplná dobrota. (71)

Kdo lehce upadá do bezvědomí, ten by měl odhodlaně konstatovat:
Já jsem ta velící Přítomnost a zakazuji tento nesmysl a navždy si chci udržet vládu nad svou myslí a svým tělem. (72)

Cítí-li někdo i tu nejmenší (zdravotní) poruchu, měl by si rychle uvědomit: Já jsem ta velící Přítomnost a zde udržuji své vědomí. (72)
Já jsem ta Přítomnost, ta inteligence, která tuto sílu směruje k danému účelu. (72)

K dosažení spojení s Nanebevzetými Mistry:
Já jsem ta Přítomnost, která připravuje cestu a která vede k viditelnému spojení s milovanými Nanebevzetými Mistry. (72)

Jsou-li ve vašem životě, domově nebo okolí poměry, ze kterých byste se chtěli osvobodit, poručte skrze tu „Já jsem Přítomnost“, aby svým mocným Světlem a silou tyto rozpustila a strávila. (74)

Posílají-li tobě jiní lidé negativní myšlenky (negativní sugesce), řekni:
Já jsem ta Přítomnost, která toto všechno ruší. (76)

Když chcete, aby nějaká věc dále nepokračovala, řekněte:
Tou Přítomností, tím “Já jsem“, má tato věc nyní provždy ustat. (76)

Chcete-li peníze:
Já jsem to bohatství Boží, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže zabránit. (76)

Říkejte často:
Ta Přítomnost Já jsem ovládá každou existující cestu ke tvoření. Řídí všechno. (76)

Jedna žákyně slyšela a viděla výboj Světla, zatímco její hmotné tělo spalo. Kdyby přitom vědomě řekla následující větu, mohla by z toho mít prospěch:
Já jsem ta síla tohoto světelného výboje v mé mysli a mém těle. (76)

K dosažení čistoty je nutno často vyslovovat větu:
Já jsem ta Přítomnost, která udržuje zde mé šaty a můj domov v dokonalé čistotě. (77)

K nabití vody, apod.:
Já jsem ta Přítomnost! To Já jsem cítí tuto věc s touto vlastností. (77)

Poroučíte-li něco, řekněte:
Já vím, že to s plnou silou působí. (77)

Ke stažení veškeré síly, která má být použita:
Já jsem ta harmonická Přítomnost, která vším pronikne, ať jsou poměry jakékoliv. (79)

K dosažení dokonalosti může žák vytrvalým a uvolněným (bez napětí) úsilím ochránit svůj domov ode všeho nežádoucího, když setrvá odhodlaně u následujícího zjištění:
Já jsem ta vládnoucí Přítomnost, která vládne v dokonalosti Božího pořádku a nařizuje, aby byly v mé mysli, v mém domově a v mém světě harmonie, štěstí a Přítomnost té hojnosti Boží. (79)

Uvést do pohybu plnou sílu a inteligenci Boží ke stvoření žádoucích poměrů:
Já jsem ta vládnoucí Přítomnost. (79)
Já jsem ta Přítomnost v mé mysli, v mém domově a v mém světě. (79)

Největší možný příkaz – musíte cítit tu nesoucí sílu a zažijete dokonalost ve vás a okolo vás:
Já jsem ta vítězná Přítomnost, Já poroučím této „Já jsem Přítomnosti“ dokonale vládnout nad mou myslí, mým domovem, mými záležitostmi, mým světem. (79)

K přivolání pozoruhodných nápadů:
Já jsem ta Přítomnost, která myslí tímto rozumem a tímto tělem: (81)

K otevření prostoru:
Já jsem tady tou jedinou Přítomností. (81)
Já jsem ta činná Přítomnost všech rozdělovacích kanálů všech věcí, které působí k mému blahu. (81)

Proti pocitu nedostatku:
Já jem ta hojnost Boží nyní v mých rukách a k mému použití. (81)

Zákon:
Já jsem ta Přítomnost, která je všude činná. (81)

Potřebujete-li peníze:
Já jsem ta činná Přítomnost, která položí ihned tyto peníze do mých rukou k mému použití. (82)

Dech Boží v činnosti je:
Já jsem ta Přítomnost dokonalého zdraví. (82)

Toto vědění uvolňuje ohromné vibrace a účinky příslušného druhu:
Já jsem ta Přítomnost odpuštění v mysli a srdci každého dítěte Božího. (82)

Držte živě ve vědomí:
Já jsem ten čirý duch Boží. (82)

K vyléčení vidění a slyšení:
Já jsem ta Přítomnost mého dokonalého vidění a slyšení. (86)
Já jsem mé dokonalé vidění a slyšení. (86)
Já jsem, Já jsem! Já vím Já jsem to použití nekonečného bohatství Božího. (87)

Požehnání:
Já, ta Boží Přítomnost, v každém jednom jsem. (87)
Já jsem ta jediná činná inteligence. (88)

Vylučuje lidská přání:
Já jsem ten čirý duch Boží v každém zde přítomném. (90)

Přání:
Já jem ta vládnoucí Přítomnost této věci. (90)

Proti rušivým nebo kritickým myšlenkám, aby nevstoupili do vašeho vědomí:
Hleď, já potřebuji pomoc. Dohlédni, aby ty dveře zůstaly před tímto rušením navždy uzavřeny. (95)

K projevení dokonalosti:
Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, ze kterých jsi tvořen(a), poslechneš můj rozkaz a staneš se každým způsobem zářivě krásným (krásnou) v myšlence, slově, pocitu a formě. Já jsem ten oheň a ta krása těchto očí a vnáším zářící energii do všeho, na co pohlédnu. (95)

Pro povzbuzení je nutné vědět, že:
Já jsem vždy ta vládnoucí Přítomnost. (95)

Procházet se sám každý den aspoň pět minut a hovořit ke své „Já jsem Přítomosti“:
Velká mistrovská Přítomnosti, to „Já jsem“. Já tě miluji, Já tě uctívám. Dávám ti všechno zpět: hojnost veškeré tvořivé síly, veškerou lásku, veškerou moudrost a touto silou, kterou Ty jsi, Ti dávám plnou moc, zviditelnit v mých rukách a k mému použití splnění každého mého přání. Již si nenárokuji déle jakoukoliv sílu kromě mé vlastní, já chci nyní Tebe, tu jedinou a ve všem vítěznou Přítomnost ve svém domově, ve svém životě, ve svém světě a ve své zkušenosti. Uznávám Tvou plnou svrchovanou nadvládu nade všemi věcmi a je-li moje vědomí směrováno na tvoření, přebírá Tvá nepřekonatelná Přítomnost a inteligence vedení a přinese do mého života co nejrychleji splnění, dokonce rychlostí myšlenky.
Já vím, Ty jsi vládcem času, místa a prostoru. Proto můžeš svou všeobepínající dokonalost přivést v tomto okamžiku do viditelné činnosti. Stojím neotřesitelně pevně v plném uznání této pravdy nyní a navždy a nedovolím svému rozumu váhat, protože Já nyní konečně vím: Jsme jednotou. (94)

Má-li někdo abnormální břicho – a vše, co přesahuje rovnou linii, je abnormální – měl by levou ruku pozvednout do polohy s dlaní nahoru a pravou rukou kroužit nad břichem zleva (dole) doprava (nahoru). Pociťujte vždy, když ruka klouže přes břicho, tu odsávající činnost. Rychlé nabití silou skrze ruku přijde do buněk a odbourá je, zhutní je do normální formy. Ujišťuji vás, že tento návod není mírným přeludem, ale má velkou důležitost a dosáhne bezpochyby svého účelu, když je užit s vážným citem. Měli byste si být vědomi:
Ta síla, která protéká pravou rukou, je všemocnou odsávající Přítomností, která stráví všechny nepotřebné buňky a uvede tělo do dokonalého, normálního stavu. (96)

Proti upoutávání pozornosti na jevy, které ruší:
Já jsem, Já jsem, Já vím, Já jsem volný(á), navždy zproštěn(a) této věci. (97)

Vnucují-li se rozpory do vaší pozornosti, řekněte své „Já jsem Přítomnosti“:
Ta „Já jsem Přítomnost“ je v každé osobě a lidské se mne nedotýká. (97)

Udržovat pevně vůči každému člověku:
Jen ta „Já jsem přítomnost“ tam jedná v oné osobě. (98)
„Já jsem“ je všechno, co je zde všude přítomné, viditelné a neviditelné. (98)

Uvedení té mocné Přítomnosti a síly Boží do viditelné činnosti. Ohromná síla ke splnění účelu:
Já jsem cokoliv si přeji být nebo vytvořit. (99)

K zajištění vlastního živobytí:
Já jsem ta všudypřítomná, neomezená zásoba bohatství Božího, které je tu k mému použití. (100)

Dejte svou velkou lásku a úctu nejdříve své vlastní „Já jsem Přítomnosti“ – učiníte nádherné pokroky:
Já jsem ta dobývající vítězná Boží Přítomnost v každém konání, které si přeji. Já jsem ta Boží Přítomnost neustále v každé touze a mém naplnění. (101)

Správný ochranný postoj:
Já jsem ta Přítomnost, která mne uschopňuje vidět nebo slyšet vnitřními smysly. (101)

Pro udržení se na cestě si často říkejte:
Já vím, co Já činím a Já to učiním. (101)

Rozhodněte se, co chcete konat a potom řekněte:
Já jsem ta Přítomnost, která to činí. (101)

Tím obdrží vnější mysl plnou vnitřní činnost a přivede ji do vaší vnější činnosti:
Já jsem ta Přítomnost, která vstupuje do této činnosti a zjevuje ji mému vnějšímu vědomí. (102)

Při průchodu psychickou vrstvou (strach, apod.):
Já jsem ta vládnoucí Mistrovská Přítomnost, která vždy vítězí. (104)
Já jsem ta velká a mocná Přítomnost. (107)
Já jsem zakotven(a) v srdci jednoho každého Božího dítěte. (107)

Použít před každým vědomým léčením:
Já jsem ta jediná léčící Přítomnost. (107)
Já jsem Přítomnost neomezeně. (107)
Já jsem ta Přítomnost, která je činná po všechny časy. (108)

Říkejte často:
Já jsem vždy láskyplně poslušný Světlu. (109)

Používejte často:
Já jsem ta Přítomnost na stráži. (110)

Stane-li se něco neočekávaného:
My toto odmítáme. (110)

Na uklidnění pocitů:
Já jsem ta mocná Přítomnost, která ovládá činnost každého. (110)

Pro ochranu domova a atmosféry a harmonii v nich:
Já jsem proti každému náhlému vyrušení zajištěn. (110)

Je-li nějaký cenný člověk kritický, řekněte s velmi jistou rozhodností:
Nikdo nechce vnucovat něco tvé svobodné vůli. Nemáme nic proti závažným otázkám, přece však nestrpíme žádná kritická vyjádření. (111)

Přijde-li potřeba „já bych chtěl, aby ten a ten učinil to nebo ono, pak ji ihned zkroťte:
Pouze Bůh tam jedná. (111)

K překonání zvyku, který vždy způsobuje nějakou věc, kterou chcete rozpustit:
Já jsem zde pánem. (111)
Já jsem Přítomnost v každém jednotlivce. (112)

Proti rušení:
Já jsem Přítomnost, která je všemocná. (112)

Odstranění disharmonických pocitů, k přetvoření sebe:
„Já jsem Přítomnost“ je všemocnou silou vesmíru, která dokoná toto přetvoření. (112)

K vytvoření ochranné atmosféry (proti našeptávání):
Já jsem nepřekonatelně chráněn(a) před každým nedokonalým vlivem. (113)

Pokaždé, když ucítíte Kristovo zjevení, řekněte:
Já děkuji Tobě a přijímám Světlo Tvé Přítomnosti, tu plnou „Já jsem Přítomnost“ – to „Já jsem konání“. (113)
Já jsem ta Přítomnost, která povede každého k dovršení. (113)

Ona je tou sama sebe tvořící proudící silou, skrze kterou dosáhnu své plné vlády:
Já jsem ta Nanebevzetá Přítomnost. (115)

Nejméně jednou v každého hodině svého bdění řekněte tuto větu. Tím to silněji zabudováváte do vašeho vnějšího konání, protože vy tu sílu již používáte:
Já uznávám tu plnou činnost mé Mocné „Já jsem Přítomnosti“. (117)

Pro plné porozumění a pochopení síly:
Já jsem ta mocná Přítomnost, která vládne časem, veškerým časem, který potřebuji pro poznání a použití této mocné pravdy. (118)

Během dne častěji krátce udržet ve vědomí:
Já jsem ta jediná inteligence a Přítomnost, která jedná. (118)

Neuznávejte nikoho, kdo je nástrojem temných sil. Vězte pouze jedno:
Existuje pouze ta Já jsem Přítomnost, inteligence, Světlo a síla, která jedná. (118)

Pro udržení pozornosti je nutné se s plnou rozhodností znovu soustředit a prohlásit:
Já dávám všechnu sílu té „Já jsem Přítomnosti“, kterou já jsem a zdráhám se se vší rozhodností uznat kdy něco jiného. (119)

Proti nesouladu:
Já jsem ta všemocná vládnoucí Přítomnost mého života a mého světa a Já jsem mír, harmonie a odvaha vlastní síly, které mne nesou vesele vším, cokoliv se mi postaví do cesty. (120)

K trvalému pozvednutí k velkým výkonům, proti omylům:
Já jsem ta Přítomnost a inteligentní činnost. (120)

Při začátku užívání tohoto učení zaujměte postoj:
Velká Já jsem Přítomnosti, pojmi mne do sebe, pouč mne tam a dej, abych udržel(a) tato vnitřní učení plně v paměti. (120)
Já jsem ten jeden, věčný, sám sebe udržující život v činnosti. (121)

Uvědomit si, že vnější činnost je pomíjivá:
Já jsem věčný život, Já neznám žádný začátek a nikdy nenaleznu konce. (121)

K udržení koncentrace a proti rušení:
Já jsem ta Přítomnost Boží lásky po všechny časy. (121)
Já jsem ten inteligentní činný princip v nás, srdce naší bytosti, srdce planety a srdce celku (systému). (121)

K ovládnutí těla:
Ta Já jsem Přítomnost ovládá zcela toto pozemské tělo a nutí jej k poslušnosti. (121)

K pozdvihnutí (vzkříšení) těla:
Já jsem ta nařizující Přítomnost. (122)

Mocná pomoc v těžkých problémech:
Bože ve mně, ty „Já jsem Přítomnosti“, vystup! Ovládni tuto situaci a přines harmonické řešení. (122)
Hleď, ó Bože! Přijď a ujmi se této věci! (122)
Já jsem to Světlo, ta cesta a ta pravda. (123)

K vzkříšení těla:
Já jsem to vzkříšení do Světla. (123)
Já jsem ta Přítomnost, která nikdy neselže a nikdy se nemýlí. (124)

K prohloubení vnitřní vize:
Já jsem stále tou vznešenou silou čiré lásky, která překračuje každou lidskou představu a otevírá mi bránu ke Světlu v mém srdci. (124)

K osvícení:
Já jsem ta osvěcující, zjevující Přítomnost, která se s plnou mocí projevuje. (126)
Já jsem ta jediná činná Přítomnost. (131)
Já jsem upřímný v tom Světle. (132)